Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АВТОБЕНЗИН, ДИЗЕЛИЙН ТҮЛШНИЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн "60 хоногийн" гэснийг "30 хоногийн" гэж

өөрчилсүгэй.
Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тухай хуулийн 7, 8 дугаар зүйлд "Монгол Улсын хилээр" гэснийг "Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт"

гэж өөрчилсүгэй.
Хэвлэх

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2001 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Л.ЭНЭБИШ