Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр
Улаанбаатар хот

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ХЭСЭГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
("Төрийн мэдээлэл", 2015 он, №45)

1 дүгээр зүйл.Авлигын эсрэг хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний эхлэн дагаж мөрдөнө.

                      
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             З.ЭНХБОЛД