Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУШААЛ

 

2020 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр                                                                                                                         Дугаар А-113                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ҮНЭТ ЦААСНЫ

ЭРСДЭЛЭЭР ЖИГНЭХ ХУВИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1. 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсэг, Банкны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.2 дахь заалт, 43 дугаар зүйлийн 43.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А-138 дугаар тушаалаар батлагдсан “Банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам-ын 1 дүгээр хавсралтын Б.I.11 дэх хэсэг, 2 дугаар хавсралтын А.5 дахь мөрөнд дараах заалтыг нэмсүгэй.

а/ 1 дүгээр хавсралтын Б.I.11 дэх хэсэгт: “11.11. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаас, эрсдэлээр жигнэх хувь "0”.

б/ 2 дугаар хавсралтын А.5 дахь мөрөнд: Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаас 2.Энэ тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хяналт шалгалтын газар (Н.Батсайхан)-т үүрэг болгосугай.

 

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Б.ЛХАГВАСҮРЭН