Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2021 оны 12 сарын 16 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

           

1 дүгээр зүйл.Авто замын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3 дахь заалтын “батлах” гэснийг “хэрэгжүүлэх” гэж өөрчилсүгэй.

2 дугаар зүйл.Авто замын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1 дэх заалтын “баталж,” гэснийг хассугай.

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Г.ЗАНДАНШАТАР