Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2019 оны 303 дугаар
  тогтоолын хавсралт

 

“ИРЭЭДҮЙН ӨВ САН КОРПОРАЦИ” ХЯЗГААРЛАГДМАЛ
ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ


I БҮЛЭГ. КОРПОРАЦИ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэ дүрэм нь (цаашид “Дүрэм” гэх) “Ирээдүйн өв сан корпораци” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, тэдгээрийн эрх, үүргийг тодорхойлсон үүсгэн байгуулах үндсэн баримт бичиг байна.

1.2. “Ирээдүйн өв сан корпораци” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (цаашид “Корпораци” гэх) нь Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх), Монгол Улсын Үндсэн хууль, Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэ дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

1.3. Корпораци нь Хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасны дагуу Ирээдүйн өв cан (цаашид “Сан” гэх)-ийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрх, үүрэг бүхий ашгийн төлөө хуулийн этгээд байна.

Хоёр. Корпорацийн оноосон нэр, хаяг

2.1. Корпорацийн оноосон нэр нь монгол хэл дээр “Ирээдүйн өв сан корпораци” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, товчилсон нэр нь “ИӨСК” ХХК, англи хэл дээр “FUTURE HERITAGE FUND CORPORATION” LLC, товчилсон нэр “FHFC” LLC байна.

2.2. Корпорацийн байршил нь Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын II байрны “Д” корпус буюу Монгол Улсын Сангийн яамны байранд байрлах бөгөөд корпорацийн хаягийг зохих журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

2.3. Корпораци нь өөрийн бэлгэдэл, барааны тэмдэгтэй байж болох бөгөөд зохих журмын дагуу бүртгүүлэн хэрэглэнэ.

2.4. Корпораци нь удирдах зөвлөлөөс баталсан албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг хэрэглэнэ.

Гурав. Корпорацийн үйл ажиллагааны зарчим

3.1. Корпораци нь Сангийн үр өгөөжийг тогтвортой хангаж, үнэ цэнийг өсгөхийг эрмэлзэх бөгөөд Хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан хараат бус байх, ил тод байх, Сангийн хөрөнгийг зохистой удирдах, Сангийн хөрөнгийг үр ашигтай удирдах, хариуцлагатай байх зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтална.

3.2. Энэ дүрмийн 3.1-т заасан зарчмыг Хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

3.3. Корпораци нь үйл ажиллагаандаа энэ дүрмийн 3.1-д зааснаас гадна олон улсын үндэсний баялгийн сангийн нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчмыг баримтална.

Дөрөв. Корпорацийн үйл ажиллагааны чиглэл

4.1. Корпораци нь Хуульд заасны дагуу зөвхөн Сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх бөгөөд Засгийн газраас итгэмжлүүлсэн тохиолдолд Төсвийн тогтворжуулалтын сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлнэ.

Тав. Корпорацийн бүрэн эрх

5.1. Корпораци нь Хууль, Компанийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн дагуу зохион байгуулагдах, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, Монголбанкинд төгрөгийн болон валютын харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс Сангийн хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх эрх, үүрэг бүхий хуулийн этгээд байх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж түүнийг захиран зарцуулах эрх нь Хууль, энэ дүрмээр хязгаарлагдах хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр ажиллана.

5.2. Корпораци нь гэрээ, хэлцэл байгуулах, эдийн болон эдийн бус хөрөнгийн эрх олж авах, үүрэг хүлээх, шүүх, арбитрын үйл ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагч болон гуравдагч этгээдээр оролцох эрхтэй.

5.3. Корпораци нь Сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах үүргийн хүрээнд Санг төлөөлөн шүүх, арбитрын үйл ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцох эрхтэй.

5.4. Корпораци нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод байрлах бөгөөд удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт болон гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газартай байж болно.

5.5. Корпорацийн салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг удирдах зөвлөлөөс томилох бөгөөд Корпорациас олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулна.

5.6. Корпораци нь өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулах, төлбөр тооцоо хийх зорилгоор бусад арилжааны банкинд төгрөг болон валютын данстай байж болно.

Зургаа. Корпорацийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

6.1. Корпорацийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь 1,000,000 (нэг сая) төгрөг байна.

6.2. Корпорацийн нийт гаргасан болон зарласан хувьцааны тоо нь 1 (нэг) ширхэг энгийн хувьцаа бөгөөд нэг ширхэг энгийн хувьцаа нь 1,000,000 (нэг сая) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй байна.

6.3. Корпораци нь хувьцаа эзэмшигчийн бусад компани, хуулийн этгээд болон тэдгээрийн үйл ажиллагаанаас тусдаа, бие даан үйл ажиллагаа эрхлэх бөгөөд Корпорацийн үйл ажиллагааг Хууль болон энэ дүрмээр зохицуулна.

Долоо. Корпорацийн эрх хэмжээний хязгаар

7.1. Корпораци нь Хууль, энэ дүрэмд заасан эрх хэмжээг хэрэгжүүлж, Хуулийн 10, 11 дүгээр зүйлд заасан мандат, хөрөнгө оруулалтын стратегийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд Хуульд зааснаас бусад үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно.

7.2. Корпораци болон Сангийн аливаа хөрөнгийг улс төрийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, түүнд нөлөөлөх зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

II БҮЛЭГ. КОРПОРАЦИЙН УДИРДЛАГА

Найм. Хувьцаа эзэмшигч

8.1. Корпорацийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд хувьцаа эзэмшигч нь Монгол Улсын Засгийн газар байх бөгөөд Корпорацийг үүсгэн байгуулах, татан буулгах, Хуульд нийцүүлэн дүрмийг батлах, өөрчлөлт оруулах эрхтэй байна.

Ес. Удирдах зөвлөл

9.1. Корпорацийн эрх барих дээд байгууллага нь Хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу таван гишүүнээс бүрдсэн удирдах зөвлөл (цаашид “Удирдах зөвлөл” гэх) байна.

9.2. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Хуулийн 20.8-д заасны дагуу нэр дэвшүүлэх хорооноос сонгосон этгээдийг удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 5 жилийн хугацаагаар томилж, гэрээ байгуулна.

9.3. Удирдах зөвлөлийн даргыг удирдах зөвлөлийн гишүүд дотроос нийт гишүүдийн олонхын саналаар 2 жилийн хугацаатай сонгоно.

9.4. Удирдах зөвлөлийн дарга нь удирдах зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулах, даргалах, хуралдааны тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих үүргийг гүйцэтгэнэ.

9.5. Удирдах зөвлөлийн дарга хуралдааны чөлөөт цагт гүйцэтгэх удирдлага, удирдах зөвлөлийг холбох үүрэг хүлээнэ.

9.6. Удирдах зөвлөлийн дарга нь хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон, чөлөөлөгдсөн тохиолдолд удирдах зөвлөлөөс урьдчилан сонгосон гишүүн хуралдааныг даргална.

9.7. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг Хуулийн 21.4 дэх хэсэг болон гэрээнд заасан үндэслэлээр чөлөөлж болно. Энэ тохиолдолд чөлөөлөх шийдвэрт үндэслэлийг тодорхой заана.

9.8. Энэ дүрмийн 9.7-д заасан тохиолдолд санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага удирдах зөвлөлийн гишүүдийг нөхөн томилох ажлыг нэн даруй зохион байгуулна.

9.9. Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор удирдах зөвлөлөөс томилно.

Арав. Удирдах зөвлөлийн хуралдаан

10.1. Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. Хуралдааныг сард нэг удаа товлон хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуралдаан хийж болно.

10.2. Хуралдааны дэгийг удирдах зөвлөл батална.

10.3. Удирдах зөвлөл нь хуралдаанаар гүйцэтгэх удирдлагын тайлан мэдээлэл, шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

10.4. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонх оролцсоноор хуралдаан хүчин төгөлдөр болно. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч болох бөгөөд удирдах зөвлөлийн гишүүн саналаа бичгээр хүргүүлсэн тохиолдолд хуралдаанд оролцож, хүчин төгөлдөр санал өгсөнд тооцно.

10.5. Удирдах зөвлөлийн хуралдааныг  энэ дүрмийн 10.4-т зааснаас гадна телеконференц эсхүл, видео конференцийн хэлбэрээр хийж болно.

10.6. Хуулийн 22.1.1-д заасан Сангийн хөрөнгө оруулалтын стратегийг удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн 100 хувийн саналаар батлах бөгөөд ийнхүү батлаагүй тохиолдолд ажлын 10 хоногийн дотор дахин хуралдаж гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар батална.

10.7. Энэ дүрмийн 10.6-д зааснаас бусад асуудлыг удирдах зөвлөлийн хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

Арван нэг. Удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх

11.1. Удирдах зөвлөл нь Хуулийн 22 дугаар зүйлд зааснаас гадна холбогдох хууль тогтоомж, энэ дүрэмд заасан бусад бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

11.2. Удирдах зөвлөл нь Сангийн хөрөнгө оруулалтын стратегид дараахь зүйлийг тусган батална:

       11.2.1. Гадаад, дотоод менежерийн удирдах хөрөнгийн харьцаа;

       11.2.2. актив болон пассив хөрөнгө оруулалтын стратегийн харьцаа;

       11.2.3. хөрөнгө оруулалтын менежер, портфолио буюу багц санхүүгийн хөрөнгийн тоо хэмжээ, төрөл;

       11.2.4. шаардлагатай бусад зүйл.

11.3. Удирдах зөвлөл энэ дүрмийн 11.2-т заасан харьцааг өөрчлөн тогтоож болно.

11.4. Удирдах зөвлөл нь дараахь асуудалд тогтмол хяналт тавина:

       11.4.1. Сангийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл, хөрөнгийн ангилал, хөрөнгө оруулалтын менежер бөгөөд портфолио, Сангийн хөрөнгийг удирдах зардал;

       11.4.2. хөрөнгийн байршуулалт, Сангийн хөрөнгө оруулалтын эрсдэл;

       11.4.3. Корпораци нь үйл ажиллагаагаа удирдах зөвлөл болон эрх бүхий этгээдээс тогтоосон дүрэм журмын хүрээнд явуулж байгаа эсэх.

11.5. Удирдах зөвлөл үндсэн үйлчилгээ үзүүлэх дараахь этгээдтэй гэрээ байгуулан ажиллуулах зөвшөөрлийг гүйцэтгэх удирдлагад олгож, гүйцэтгэл, үйлчилгээний түвшин, төлбөр зэрэгт хяналт тавина:

       11.5.1. аудитор;

       11.5.2. кастодиан;

       11.5.3. хөрөнгө оруулалтын менежер;

       11.5.4. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх;

       11.5.5. Удирдах зөвлөлөөс шаардлагатай гэж үзсэн бусад этгээд.

Арван хоёр. Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод

12.1. Удирдах зөвлөл нь аудитын хороо, хөрөнгө оруулалтын хороотой байх бөгөөд тэдгээрийн бүтэц, ажиллах журмыг батална.

12.2. Удирдах зөвлөлөөс тусгай чиг үүрэг бүхий түр хороог байгуулж болно. Түр хороо нь удирдах зөвлөлд тайлагнаж ажиллах бөгөөд тусгайлан эрх хэмжээ олгосноос бусад асуудлаар шийдвэр гаргах эрхгүй. Түр хорооны ажиллах хугацааг удирдах зөвлөлөөс сунгаснаас бусад тохиолдолд байгуулагдсанаас хойш нэг жилийн дараа эсвэл зорилго биелэгдсэнээр татан буугдана.

Арван гурав. Аудитын хороо

13.1. Аудитын хороонд санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэгтэй, санхүүгийн тайланг хянах чадвар бүхий нэгээс доошгүй удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилно.

13.2. Удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо дараахь чиг үүрэгтэй байна:

       13.2.1. Сангийн болон корпорацийн санхүүгийн тайлагналын үйл явц, дотоод хяналтын үнэн зөв эсэхэд болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүйн нийцлийн байдлыг хянах;

       13.2.2. Сангийн хөндлөнгийн аудиторын гүйцэтгэл болон хараат бус байдлыг хянах;

       13.2.3. хөндлөнгийн аудитор болон гүйцэтгэх удирдлага, удирдах зөвлөлийг өөрийн чиг үүрэгт хамаарах мэдээллээр хангах;

       13.2.4. хуульд заасан шаардлага хангасан аудиторыг томилох.

13.3. Аудитын хороо нь жилд 2-оос доошгүй удаа хуралдана.

13.4. Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох менежер, аудитор болон бусад албан тушаалтныг хуралд оролцуулж, мэдээлэл авч болно.

13.5. Аудитын хороо Удирдах зөвлөлд тогтмол тайлагнаж ажиллана.

Арван дөрөв. Хөрөнгө оруулалтын хороо

14.1. Хөрөнгө оруулалтын хороонд удирдах зөвлөлийн гишүүдийн нэгээс доошгүй гишүүнийг томилно.

14.2. Хөрөнгө оруулалтын хороо дараахь чиг үүрэгтэй байна:

       14.2.1. Хуулийн 12.3 дахь хэсэгт заасан зээл авах шийдвэрийг гаргах, эсхүл зээлийн хэмжээг тогтоох;

       14.2.2. хөрөнгө оруулалтын стратегийн төслийг хянах;

       14.2.3. удирдах зөвлөлөөс тогтоосон бусад чиг үүрэг.

14.3. Гүйцэтгэх удирдлага хөрөнгө оруулалтын стратегийн төслийг жил бүр шинэчлэн боловсруулж, дараахь тайлан, мэдээллийг хавсарган Хөрөнгө оруулалтын хороонд хүргүүлнэ:

       14.3.1. тухайн төсвийн жил дэх хөрөнгө оруулалтын стратегийн төлөвлөгөөний биелэлт;

       14.3.2. хэрэгжиж байгаа төсөл болон дараагийн төсвийн жилд хэрэгжүүлэх шинэ санал санаачилга.

14.4. Хөрөнгө оруулалтын хороо хөрөнгө оруулалтын стратегийн төслийг хянаж, шаардлагатай тодорхой өөрчлөлтийг тусган удирдах зөвлөлөөр батлуулахаар хүргүүлнэ.

Арван тав. Гүйцэтгэх удирдлага

15.1. Гүйцэтгэх удирдлага нь Корпорацийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. Гүйцэтгэх удирдлагыг удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувь хүн, эсхүл багаар хэрэгжүүлж болно.

15.2. Удирдах зөвлөл нь гүйцэтгэх удирдлагатай гурван жилийн хугацаатай гэрээ байгуулах бөгөөд гэрээг сунгаж болно.

15.3. Удирдах зөвлөл Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан гэрээг Хууль, энэ дүрэм болон гэрээнд заасан үндэслэлээр хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно.

15.4. Удирдах зөвлөлөөс зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд гүйцэтгэх захирал, эсхүл гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлэгч багийн гишүүн нь өөр компани, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад давхар ажиллахыг хориглоно.

15.5. Гүйцэтгэх удирдлага нь Хуулийн 25.13 дахь хэсэгт заасан болон холбогдох хууль тогтоомж, энэ дүрэмд заасан бусад эрх, үүрэгтэй байна.

15.6. Корпораци хөрөнгө оруулалтын, эрсдэлийн удирдлагын, дотоод хяналтын асуудал хариуцсан дотоод бүтцийн нэгжтэй байх бөгөөд гүйцэтгэх удирдлага нь Корпорацийн бүтцийг боловсруулж удирдах зөвлөлөөр батлуулна.

15.7. Гүйцэтгэх удирдлага нь удирдах зөвлөлөөс тогтоосон төсөв, бодлого, дотоод хяналтын хүрээнд зарлага хийх эрхтэй байна.

15.8. Гүйцэтгэх удирдлагын бүх шийдвэрийг удирдах зөвлөлөөс баталсан төсвийн хязгаарт нийцүүлэн гаргах бөгөөд хууль тогтоомж болон удирдах зөвлөлөөс баталсан холбогдох дүрэм, журамд нийцсэн байна.

15.9. Гүйцэтгэх удирдлага Корпорацийн нэрийн өмнөөс түүнийг төлөөлөн гэрээ, хэлцэл хийх эрхтэй. Хууль болон энэ дүрэмд нийцээгүй, зөрчсөн аливаа хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байна.

15.10. Гүйцэтгэх удирдлага энэ дүрмийн 11.5-д заасан үндсэн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг томилуулахаар удирдах зөвлөлд санал оруулна.

15.11. Гүйцэтгэх удирдлага энэ дүрмийн 15.10-т зааснаас бусад үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг томилно.

15.12. Гүйцэтгэх удирдлага нь удирдах зөвлөлийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр цаг тухайд нь хангаж ажиллана.

15.13. Гүйцэтгэх удирдлага энэ дүрмийн 11.5-д заасан этгээдийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

15.14. Гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээ дараахь үндэслэлээр дуусгавар болно:

       15.14.1. гэрээний хугацаа дуусгавар болсон;

       15.14.2. Хуулийн 25.14 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангахгүй болсон;

       15.14.3. эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас гэрээг дуусгавар болгох хүсэлт гаргасан;

       15.14.4. гэмт хэрэгт холбогдож, гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон;

       15.14.5. Сангийн эрх ашигт харшлах үйлдэл, эс үйлдэл гаргасан нь тогтоогдсон;

       15.14.6. Хуульд заасан журмыг зөрчин сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийж, Корпорацид хохирол учруулсан;

       15.14.7. Хууль болон гэрээнд заасан бусад үндэслэл.

15.15. Энэ дүрмийн 15.14-д заасны дагуу гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээ дуусгавар болсон тохиолдолд удирдах зөвлөл энэ талаар нэн даруй санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад мэдэгдэнэ.

15.16. Гүйцэтгэх удирдлага Корпорацийн дотоод журмыг хууль тогтоомж болон энэ дүрэмд нийцүүлэн баталж мөрдүүлнэ.

15.17. Гүйцэтгэх удирдлага нь Корпораци, түүний дотоод хяналтын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, энэ дүрмийн дагуу хяналт тавьж ажиллана.

III БҮЛЭГ. КОРПОРАЦИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН
ТУШААЛТАН, АЖИЛТАН

Арван зургаа. Корпорацийн эрх бүхий албан тушаалтан

16.1. Корпорацийн албан ёсны шийдвэрийг гаргахад болон гэрээ, хэлцэл хийхэд шууд болон шууд бусаар оролцдог дараахь этгээдийг Корпорацийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно:

       16.1.1. удирдах зөвлөлийн гишүүн;

       16.1.2. гүйцэтгэх захирал;

       16.1.3. гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүн;

       16.1.4. удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга;

       16.1.5. ерөнхий нягтлан бодогч.

16.2. Эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 хоногт багтаан хүргүүлэх бөгөөд уг мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдол бүрт холбогдох мэдээллийг 10 хоногийн дотор хүргүүлнэ.

16.3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан дараахь үүрэгтэй:

       16.3.1. хууль тогтоомж, энэ дүрэм болон холбогдох бусад дүрэм, журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд эрх, үүргээ хэрэгжүүлэх;

       16.3.2. Корпорацийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримталж ажиллах;

       16.3.3. шууд болон шууд бус байдлаар Корпорацийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болох аливаа хэлцэл, үйл ажиллагааны талаар удирдах зөвлөлд  шуурхай мэдэгдэх;

       16.3.4. Корпорацийн эрх ашигт нийцсэн, үндэслэлтэй шийдвэр гаргах;

       16.3.5. сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй тохиолдолд тухай бүр удирдах зөвлөл, аудиторт мэдэгдэх;

       16.3.6. Корпорацийн нууцад хамаарах мэдээллийг бусдад задруулах, хувийн сонирхлоор ашиглахгүй байх.

16.4. Корпорацийн эрх бүхий албан тушаалтан албан тушаалаасаа өөрчлөгдсөнөөс хойш 3 жилийн хугацаанд энэ дүрмийн 16.3.6-д заасан үүргийг хүлээнэ.

Арван долоо. Корпорацийн ажилтан

17.1. Корпорацийн ажилтан Корпорацийн ашиг сонирхлыг хангуулахыг эрмэлзэж, дотоод журмын дагуу эрх, үүргээ хэрэгжүүлж, ёс зүйн дүрмийг дагаж мөрдөнө.

17.2. Гүйцэтгэх удирдлага Корпорацийн бүтэц, цалин хангамж, бусад зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд тогтоон ажиллана.

17.3. Гүйцэтгэх удирдлага нь удирдах зөвлөлөөс баталсан бүтэц, төсвийн хүрээнд ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулна.

17.4. Корпораци баталсан төсвөөс давсан санхүүжилт шаардсан өндөр ур чадвар бүхий ажилтныг томилох, шинээр ажлын байр бий болгох зэрэг асуудлыг удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлнэ.

IV БҮЛЭГ. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ТАЙЛАН

Арван найм. Корпорацийн төсөв

18.1. Гүйцэтгэх удирдлага нь Корпорацийн дараа жилийн төсвийн төсөөллийг боловсруулж, тухайн оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор удирдах зөвлөлд хүргүүлнэ.

18.2. Төсвийн төсөлд дараахь зүйлийг тусгана:

       18.2.1. төсвийн зүйл бүрээр задаргааг томоохон зардлын төрлөөр нь дарааллуулан;

       18.2.2. төсвийн зүйл бүрээр тухайн жилийн батлагдсан төсөвтэй хийсэн харьцуулалт болон тухайн жилийн бодит зарцуулалт;

       18.2.3. төсвийн зүйл нь тухайн жилийн төсвөөс зөрүүтэй бол түүний тайлбар;

       18.2.4. дараагийн төсвийн жилд хэрэгжүүлэхээр тооцсон төсөл, санал санаачилгын зардлын хэмжээ;

       18.2.5. бусад шаардлагатай зүйл.

18.3. Удирдах зөвлөл Корпорацийн дараа жилийн төсвийг хянаж, тухайн оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор батална.

18.4. Гүйцэтгэх удирдлага улирал бүр тухайн жилийн батлагдсан төсвийн гүйцэтгэлийг дараахь байдлаар гаргаж удирдах зөвлөлд тайлагнана:

       18.4.1. батлагдсан төсвийн зарцуулалт;

       18.4.2. бодит зарцуулалт;

       18.4.3. батлагдсан төсөв, бодит зарцуулалтын зөрүүг зарцуулалт бүрээр.

Арван ес. Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд
              тавих хяналт

19.1. Удирдах зөвлөл нь төсөв, санхүүгийн хяналт шалгалт, тайлагналын бодлого, тайланд тавигдах шаардлагыг тогтооно.

19.2. Корпораци  нь холбогдох хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж, удирдах зөвлөлд танилцуулна. Гүйцэтгэх удирдлага Корпорацийн нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцна.

19.3. Гүйцэтгэх удирдлага нь Сангийн улирлын болон жилийн тайлан гаргах ажлыг удирдан зохион байгуулж, хяналт тавина.

19.4. Гүйцэтгэх удирдлага нь Хуулийн 30 дугаар зүйлд заасны дагуу сангийн болон корпорацийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтэд зохих тайлбарыг бэлтгэн Аудитын хороотой зөвлөлдөнө.

19.5. Хөндлөнгийн аудитын шалгалтаар Корпорацийн эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан зөрчил илэрсэн тохиолдолд тухайн албан тушаалтан зөрчлийн талаарх тайлбарыг гаргаж 1 сарын дотор удирдах зөвлөлд хүргүүлнэ. Ийнхүү гаргаагүй тохиолдолд хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

19.6. Хөндлөнгийн аудитын зардлыг Хуулийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Сангийн хөрөнгөөс санхүүжүүлнэ.

19.7. Корпорацийн санхүүгийн жил нь тухайн оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхэлж мөн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болно.

19.8. Корпораци нь Монгол Улсын хуулиар чөлөөлснөөс бусад татварыг төлнө.

19.9. Сангийн болон корпорацийн санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийг төгрөгөөр илэрхийлнэ. Сангийн хөрөнгө түүний дотор банкны данс, орлого, зарлага болон зээлийг анх хөрөнгө оруулалт хийсэн валютаар бүртгэж, Монголбанкны албан ёсны ханшийг ашиглана.

Хорь. Тайлан, ил тод байдал

20.1. Удирдах зөвлөл нь Сангийн санхүү, үйл ажиллагааны тайланг Хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан хугацаанд тайлагнаж байгаа эсэхэд хяналт тавина.

20.2. Гүйцэтгэх удирдлага нь санхүүгийн ил тод байдлыг хангуулах, тайлан мэдээллийг гаргах чиглэлээр дараахь арга хэмжээ авна:
       20.2.1. жилийн орлогын болон хөрөнгийн төсвийг санхүүгийн жил эхлэхээс өмнө боловсруулж, хүргүүлэх;

       20.2.2. тайлангийн хугацаанд Корпорацийн бүтэц зохион байгуулалт, эрхлэн явуулсан үндсэн үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга, өөрчлөлт, үр дүнгийн талаарх мэдээллээр бэлтгэн хүргүүлэх;

       20.2.3. тайлангийн хугацаанд Корпорацийн эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон шагнал урамшуулал, удирдлагын зардлын хэмжээг тайлагнах;

       20.2.4. удирдах зөвлөл болон тэдгээрийн эрх олгосон төлөөлөгчдийг Корпорацийн тайлан тооцоо, нягтлан бодох бүртгэлд хяналт шалгалт хийх боломж нөхцөлөөр хангах, эсхүл баримт, материал бэлтгэн хүргүүлэх;

       20.2.5. Удирдах зөвлөлийг менежментийн болон санхүүгийн мэдээллээр хангах;

       20.2.6. Корпорацийн улирал, жилийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан болон удирдах зөвлөлөөс шаардсан бусад баримт, материал, мэдээллийг хүссэн хэлбэрээр (цахим, хэвлэмэл, эсхүл факс зэрэг) хүргүүлэх.

20.3. Корпораци нь Сангийн хөрөнгийн удирдлагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг  Хууль, Шилэн дансны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу тухай бүр нийтэд ил тод мэдээлнэ.

V БҮЛЭГ. БУСАД

Хорин нэг. Корпорацийн үйл ажиллагаа
               явуулах хугацаа

21.1. Корпораци нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.

Хорин хоёр. Корпорацийн хөрөнгийн
                 эрхийн бүртгэл

22.1. Корпораци эзэмшиж байгаа аливаа хөрөнгийг зохих журмын дагуу бүртгүүлж, санхүүгийн тайлан баланстаа тусгана.

22.2. Корпораци өөрийн байгууллагын бэлгэдэл, барааны тэмдэг зэрэг оюуны өмчийг зохих журмын дагуу оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлнэ.

22.3. Энэ дүрмийн 22.2-т заасан оюуны өмчийг шаардлагатай бол гадаад улсын оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлж болно.

22.4. Сангийн хөрөнгийг Корпорацийн хөрөнгөөс тусгаарласан байна.

 


-----o0o-----