Хэвлэх DOC Татаж авах

ТЕГ-ын дарга, УБЕГ-ын даргын 2019 оны А/268, А/1345 дугаар

хамтарсан тушаалаар баталсан Татвар төлөгчийн бүртгэлийн

журмын 1 дүгээр хавсралт

                                                                                                               Маягт ТБ-01

 

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар ...

Татвар төлөгч хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын мэдээлэл:

Нэр:

_____________________

 

Улсын харьяалал:

____________

Регистрийн дугаар:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Өмчийн хэлбэр:

____________

Татвар төлөгчийн дугаар:

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Хариуцлагын хэлбэр:

____________

Харьяалах татварын алба:

 

|_|_| _________________

 

Татвар төлөгчөөр бүртгэгдсэн он, сар, өдөр:

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Татвар төлөгч хуулийн этгээдийн удирдлагын мэдээлэл:

Татвар төлөгчийн дугаар:

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Эцэг /эх/-ийн нэр:

________________

 

Нэр:

________________

Регистрийн дугаар:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Овог:

________________

 

Татвар төлөгч хуулийн этгээдийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл:

 

Аймаг дүүрэг:

________________

 

Утас:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Сум, хороо:

________________

 

Факс:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Баг, гудамж, хороолол:

________________

 

Шуудангийн

хайрцаг:

________________

Байшин

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

И-мэйл хаяг:

________________

Хашаа, хаалга:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Вэб хаяг:

________________

 

Татвар төлөгч хуулийн этгээдийн бүртгэгдсэн татварын төрлийн мэдээлэл:

Алба

Татварын төрөл

Бүртгүүлсэн он, сар, өдөр

Хасагдсан он, сар, өдөр

|_|_|

_______________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

_______________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

_______________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

_______________________________________

|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|