Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 12 сарын 08–ны өдрийн А/565 дугаар

    тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ДААТГУУЛАГЧИЙН ОЛОНХИЙН ЭРХ, ХУУЛЬ ЁСНЫ АШИГ СОНИРХЛЫГ

 ХАМГААЛСАН БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨЛӨӨЛСӨН ОЛОН НИЙТИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЯРИЛЦЛАГЫН АСУУЛТ

 

д/д

Үнэлгээний оноо: 1 (хамгийн сул, муу хариулт), 10 (хамгийн сайн хариулт)

 

оноо

Асуултууд

1

Даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох ёстой гэж боддог вэ?

 

 

2

Эмнэлгийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ямар асуудлууд хамгийн чухал вэ?

 

 

3

Эмнэлгийн даргын ажлыг үнэлэхэд ямар асуудлууд хамгийн чухал вэ?

 

 

4

Эмнэлгийн удирдах зөвлөл санхүүгийн талаар шийдвэр гаргахад санхүүгийн ямар мэдээлэл шаардлагатай вэ?

 

 

5

Таны өөрийн санхүүгийн мэдлэг хэр вэ?

 

 

6

Эмнэлгийн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүд болон эмнэлгийн даргатай үр дүнтэй хамтран ажиллах ямар аргууд байна вэ?

 

 

7

Эмнэлгийн ажиллагсад болон эмч нартай хамгийн үр дүнтэй хамтран ажиллах ямар аргууд байна вэ?

 

 

8

Эмнэлгийг үр дүнтэй ажиллуулахад анхаарах гол асуудлууд юунд оршдог вэ? Жишээ баримтаар тайлбарлана уу.

 

 

9

Эмнэлэг олон нийтэд хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд таны зүгээс олон нийтийн санаа бодлыг хэрхэн тусгаж ажиллах вэ?

 

 

10

Эмнэлгийн удирдах зөвлөлд орохоор бол эмнэлгийн удирдлагын талаарх сургалтад хамрагдах цаг хугацаа гаргаж чадах уу?

 

 

НИЙТ