Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны  12 сарын 08–ны өдрийн А/565 дугаар

                                                                            тушаалын гуравдугаар хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫГ ТӨЛӨӨЛСӨН ОЛОН НИЙТИЙН

ТӨЛӨӨЛЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЯРИЛЦЛАГЫН АСУУЛТ

 

д/д

Үнэлгээний оноо: 1 (хамгийн сул, муу хариулт), 10 (хамгийн сайн хариулт)

 

оноо

Асуултууд

1

Эмнэлгийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ямар асуудлууд хамгийн чухал вэ?

 

 

2

Эмнэлгийн даргын ажлыг үнэлэхэд ямар асуудлууд хамгийн чухал вэ?

 

 

3

Эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн талаар шийдвэр гаргахад санхүүгийн ямар мэдээлэл шаардлагатай вэ?

 

 

4

Эмнэлгийн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүд болон эмнэлгийн даргатай үр дүнтэй хамтран ажиллах ямар аргууд байна гэж үзэж байна вэ?

 

 

5

Эмнэлгийн ажиллагсад болон эмч нартай хамгийн үр дүнтэй хамтран ажиллах ямар аргууд байна вэ?

 

 

6

Эмнэлгийг үр дүнтэй ажиллуулах ямар жишээг дурдаж чадах вэ?

 

 

7

Эмнэлэг олон нийтэд хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх талаас таны зүгээс олон нийтийн санаа бодлыг хэрхэн тусгаж ажиллах вэ?

 

 

8

Эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөл ба эмнэлгийн хамт олны хооронд хэрхэн үр дүнтэй харилцааг бий болгож ажиллах вэ?

 

 

9

Эмнэлгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд орохоор бол эмнэлгийн удирдлагын талаарх сургалтад хамрагдах цаг хугацаа гаргаж чадах уу?

 

 

 

НИЙТ