Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны  12 сарын 08–ны өдрийн А/565 дугаар

                                                                            тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

 

  

 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН НИЙГЭМЛЭГ, ХОЛБОО,

                МЭРГЭЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙГ ТӨЛӨӨЛСӨН ОЛОН НИЙТИЙН

                     ТӨЛӨӨЛЛИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЯРИЛЦЛАГЫН АСУУЛТ

 

 

д/д

Үнэлгээний оноо: 1 (хамгийн сул, муу хариулт), 10 (хамгийн сайн хариулт)

оноо

Асуултууд

1

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг төлөөлсөн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох ёстой гэж боддог вэ? Олон улсын ямар жишээ мэдэх вэ?

 

 

2

Эмнэлгийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ямар асуудлууд хамгийн чухал вэ?

 

 

3

Эмнэлгийн даргын ажлыг үнэлэхэд ямар асуудлууд хамгийн чухал вэ?

 

 

4

Эмнэлгийн удирдах зөвлөл санхүүгийн талаар шийдвэр гаргахад санхүүгийн ямар мэдээлэл шаардлагатай вэ?

 

 

5

Эмнэлгийн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүд болон эмнэлгийн даргатай үр дүнтэй хамтран ажиллах ямар аргууд байна вэ?

 

6

Эмнэлгийн ажиллагсад болон эмч нартай хамгийн үр дүнтэй хамтран ажиллах ямар аргууд байна вэ?

 

 

7

Эмнэлгийг үр дүнтэй ажиллуулах ямар жишээ хэлж чадах вэ?

 

 

8

Эмнэлэг олон нийтэд хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд таны зүгээс олон нийтийн санаа бодлыг хэрхэн тусгаж ажиллах вэ?

 

 

9

Эмнэлгийн удирдах зөвлөл ба эмнэлгийн хамт олны хооронд хэрхэн үр дүнтэй харилцааг бий болгож ажиллах вэ?

 

 

10

Эмнэлгийн удирдах зөвлөлд орохоор бол эмнэлгийн удирдлагын талаарх сургалтад хамрагдах цаг хугацаа гаргаж чадах уу?

 

 

НИЙТ