Хэвлэх DOC Татаж авах

/Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Монгол Улсад Гэмт хэргээс

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн даргын

2002 оны 172 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

 

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ

ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛ ДҮГНЭХ ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Д/д

Үзүүлэлт

Оноо /нэмэх, хасах/

 

Нэг. Үндсэн үзүүлэлт

 

1

1.1.Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн:

- буурсан хувь тутамд

- өссөн хувь тутамд

 

+5

-5

1.2.Улсын дундажаас:

- илүү хувь тутамд

- дутуу хувь тутамд

 

-2

+2

1.3.Хэргийн илрүүлэлт улсын дундажаас:

- илүү хувь тутамд

- дутуу хувь тутамд

 

+3

-3

1.4.Онц хүнд хүнд хэргийн:

- буурсан хувь тутамд

- өссөн хувь тутамд

 

+3

-3

1.5. Хулгайлах гэмт хэргийн:

- өссөн хувь тутамд

- буурсан хувь тутамд

 

+3

-3

1.6. Хүүхэд оролцсон хэрэг:

- буурсан хувь тутамд

- өссөн хувь тутамд

 

+2

-2

1.7. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг хэрэг:

- буурсан хувь тутамд

- өссөн хувь тутамд

 

+3

-3

1.8. Согтуугаар үйлдсэн хэрэг:

- буурсан хувь тутамд

- өссөн хувь тутамд

 

+3

-3

1.9. Эдийн хохирол нөхөн төлүүлсэн байдал:

- 50-иас дээших хувь тутамд

- 50-аас дооших хувь тутамд

 

+2

-2

2

УИХ-ын 2002 оны 41 дүгээр тогтоолоор баталсан Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар зохиосон ажил

+25

-25

3

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх Засгийн газрын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар зохиосон ажил, үр дүн

+ 30

-30

4

Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар зохиосон ажил, түүний үр дүн /бүсдээ эзэлсэн байр/

+25

-25

5

Сум, дүүргийн Салбар зөвлөлийн дотоод ажлыг тогтмолжуулах талаар хийсэн ажил

+20

-20

6

Төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар зохиосон ажил

+20

-20

 

Хоёр. Харгалзах үзүүлэлт

 

7

Сум, дүүргийн салбар зөвлөлүүдийн ажлыг нь дүгнэх, шалгах, үүрэг чиглэл өгөх, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх талаар хийсэн ажил

+ 20 хүртэл

-20 хүртэл

8

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зардлыг:

7.1.Төсөвт тусган батлуулсан байдал

 

7.2.Батлагдсан зардлыг зохистой зарцуулсан байдал

 

+15 хүртэл

-15 хүртэл

+10 хүртэл

-10 хүртэл

9

Ажлын тайлан /зардлын болон олон нийтийн оролцооны/, мэдээг улирал, хагас бүтэн жилээр зохих журмын дагуу гарган хугацаанд нь ирүүлсэн байдал

+10 хүртэл

-10 хүртэл