Хэвлэх DOC Татаж авах
Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 11 сарын 09 өдрийн 366 дугаар
тушаалын гуравдугаар хавсралт
      
  
АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ, АРИУТГАХ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ
                                                                                                                                                                                    Маягт А
АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ, АРИУТГАХ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ
20..  оны .. -  р  сарын.. өдөр 
 
 
д/д
Он сар өдөр
 
 
Үйлчлүүлэгч байгууллага
 
 
 
 
 
Үйлчилгээ
 
 
 
 
 
Хэрэглэсэн химийн бодис
 
 
 
Нэгжид
хийсэн
тандалт
 
 
Тайлбар
Нэр
Хаяг, утас
Төрөл
Талбай
(м2)
Цаг хугацаа
Нэр
Хэмжээ
өмнө
хойно
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тайлбар: Тухайн байгууллагад хөтлөгдөнө.
 
Маягт Б
 
АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ, АРИУТГАХ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ
 
 
 
Д/Д
Он сар өдөр
Он, сар,
өдөр
 
 
Бодисын  нэр
 
Худалдан авсан хэмжээ
(г, кг, л)
Зарцуулсан хэмжээ (г, кг, л)
Үлдэгдэл хэмжээ
(г, кг, л)
Тайлбар
Худалдсан
Үйлчилгээнд хэрэглэсэн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Маягт В     
                                                                                                  
.............................(аймаг, дүүрэг) ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ эрхэлж  буй ............................... (нэгж ) ...................................ийн оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан
 
Д/д
 
Объект
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ хийсэн нийт талбай
Тайлбар
Нэр
Тоо
Төрөл
Тоо
1
Үйлдвэр
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
2
Эмнэлэг
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
3
Хүнс, худалдаа
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
4
Соёл
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
5
Хүүхдийн байгууллага
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
6
Орон  сууц /байр/
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
7
Гэрийн хороо /хашаа/
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
8
Ил задгай талбай
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
9
Төвлөрсөн хогийн цэг
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
10
Дулааны шугам
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
11
Бусад
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
12
   Дүн
 
Халдваргүйтгэл
 
 
 
 
Шавжгүйтгэл
 
 
 
 
Мэрэгчгүйтгэл
 
 
 
 
20.. оны ..-р сарын .. өдөр
 
Тайлан гаргасан: ----------------------------------  /                                                     /  
 
 
Хянасан:               ---------------------------------- /                                                     /