Хэвлэх DOC Татаж авах

              

/ХЗДХС-ийн 2017-06-08-ны өдрийн А/159 дүгээр тушаалаар хүчингүй болсон/

                                                           

       Хууль зүйн сайдын 2015 оны

                                                                        А/42 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

 

Маягтын дугаар .........................

 

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДГИЙН

ХЯНАЛТЫН ДУГААРЫН МАЯГТ

 

......... Он.......  сар......... өдөр

 

Иргэн,  хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр ............................     Хяналтын дугаар.................................

 

Иргэн, хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар ................          Улсын бүртгэгч....................................

                                                                                             /тэмдэг/

 

Хяналтын дугаар олгох үндэслэл: 

           шинэ   дахин /гэмтээсэн, оноосон нэр, хэлбэр өөрчилсөн, үрэгдүүлсэн/

                                         /доогуур зурж тэмдэглэнэ/                                                          

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх хүсэлт

 

         Тамга                                  Тэмдэг                  Баталгааны тэмдэг           

 

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийг шинээр,дахин хийлгэх хүсэлтэй  байна. Захиалгын дагуу үйлдвэрлэж өгнө үү.

 

Загвар .............................. өнгө ............................ иш ..................... лого .................

Утас:……………………..............................................................  E.mail………………………………………………………………..

Хүсэлт гаргасан: …………………………………/                                     /

Захиалга авсан ажилтан:...................................//

20.... он .... сар ... өдөр

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн загвар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн дардас

................................................................................................................................................................................

Маягтын дугаар.................

Улсын бүртгэлийн байгууллагад буцаах хэсэг

 

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр...........................................

Иргэн, хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар................................

Тамга, тэмдэг үйлдвэрлэгчийн нэр.................................................

Үйлдвэрлэсэн огноо.........................................................................

     Шинэ           дахин  /гэмтээсэн, оноосон нэр, хэлбэр өөрчилсөн, үрэгдүүлсэн/доогуур зурж тэмдэглэнэ/

Гарын үсэг...............................................

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн дардас