Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

 

 

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН БАГЦ ЦАГ БҮРТГЭХ ДЭВТРИЙН ЗАГВАР

 

 

 

 
 

 

 

3х4 хэмжээтэй зураг

 

Ерөнхий мэдээлэл

 

 1. Эцэг (эхийн) нэр _________________________

 

 1. Өөрийн нэр _________________________

 

 1. Хүйс (сонгож чагтлах) эмэгтэй        эрэгтэй

 

           
     

 

 1. Төрсөн он                       сар              өдөр

 

 1. Гэрийн хаяг

Аймаг, хот _________________________

Сум, дүүрэг _________________________

 

 1. Шуудангийн хаяг ________________________________________

 

 1. И-мэйл хаяг ________________

 

 
 

 

 1. Утасны дугаар:          Ажлын утас

                                         Гэрийн утас

                                         Гар утас

 

 1. Байгууллага:            улсын                         хувийн (сонгож чагтлах)
 2. Ажлын хаяг: ________________________________________

                           ________________________________________

                           ________________________________________

 

Аймаг, хот _________________________

 

 

Сум, дүүрэг _________________________

 

 1.  Албан тушаал:

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Төгссөн сургууль (ерөнхий боловсролын сургууль, анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль, коллеж, төгсөлтийн дараах сургалтыг бичнэ)

Сургууль

Орсон он

Төгссөн он

Эзэмшсэн мэргэжил

Диплом/гэрчилгээний дугаар

 

 

 

 

 

 

 1. Ажилласан туршлага

Байгууллага

Албан тушаал

Ажилд орсон он

Ажлаас гарсан он

 

 

 

 

 

 1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл

Зөвшөөрлийн төрөл

Гэрчилгээний дугаар

Олгосон огноо

Дуусах огноо

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 1. Багц цагийн бүртгэл

Багц цаг бүрдүүлсэн хэлбэр

Нийт багц цаг

Огноо

Хянасан

Албан сургалт

цаг

Албан бус сургалт

цаг

Судалгаа шинжилгээний ажил, бүтээл, практикт нэвтрүүлсэн шинэ санаачилга

цаг