Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт

 

 

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭШҮҮЛЭХ БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН БАГЦ ЦАГ БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, БАГЦ ЦАГ БҮРДҮҮЛСЭН ХЭЛБЭРИЙГ БҮРТГЭХ КОД

 

1. Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон давтан сургалтын багц цаг биелүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний жагсаалт

 

Байгууллагын нэр: ……………………………………………

Овог, нэр

Зөвшөөрлийн төрөл

Зөвшөөрлийн дугаар

Олгосон огноо

Багц цаг бүрдүүлсэн хэлбэр

Нийт багц цаг

Албан сургалт

цаг

Албан бус сургалт

цаг

Судалгаа шинжилгээний ажил, бүтээл, практикт нэвтрүүлсэн шинэ санаачилга

цаг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТАЛГААЖУУЛСАН

(Байгууллагын дарга)

........................................

         (гарын үсэг)

 

 

2. Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон давтан сургалтын багц цаг биелүүлээгүй эмнэлгийн мэргэжилтний жагсаалт

 

Байгууллагын нэр: ……………………………………………

 

Овог, нэр

Зөвшөөрлийн төрөл

Зөвшөөрлийн дугаар

Олгосон огноо

Багц цаг бүрдүүлсэн хэлбэр

Дутуу багц цаг

Албан сургалт

цаг

Албан бус сургалт

цаг

Судалгаа шинжилгээний ажил, бүтээл, практикт нэвтрүүлсэн шинэ санаачилга

цаг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТАЛГААЖУУЛСАН

(Байгууллагын дарга)

........................................

         (гарын үсэг)

 

 

3. Багц цаг бүрдүүлсэн хэлбэрийг бүртгэх код

 

Доорх кодыг ашиглан багц цагийн баталгаажуулалтын хүснэгтийн 6, 8, 10, 12 дах баганад тохирох кодыг, 7, 9, 11, 13 дах баганад харгалзах багц цагийг оруулан бүртгэнэ.

 

А. Албан сургалт (багана 6)

А 1. Үндсэн мэргэшлийн сургалтанд суралцах

А 2. Мэргэжил олгох сургалтанд суралцах

А 3. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд суралцах

А 4. Анагаах ухааны магистрын сургалтанд суралцах

А 5. Анагаах ухааны докторын сургалтанд суралцах

АБ. Албан бус сургалт (багана 8)

АБ 1. Мэргэжлийн чиглэлээр семинарт оролцох

АБ 1.1 Олон улсын хэмжээнд

АБ 1.2 Улсын хэмжээнд

АБ 1.3 Орон нутгийн хэмжээнд

АБ 2. Мэргэжлийн төрөлжсөн зөвлөгөөн, хуралд илтгэл тавих

АБ 2.1 Олон улсын хэмжээнд

АБ 2.2 Улсын хэмжээнд

АБ 2.3 Орон нутгийн хэмжээнд

АБ 3. Эмгэг судлалын конференцид оролцох

АБ 4. Мэргэжлийн чиглэлээр зайны сургалтанд суралцах

АБ 5. Мэргэжлийн чиглэлээр ажлын байрны болон сэдэвчилсэн сургалтанд суралцах

АБ 6. Мэргэжлийн зэрэг хамгаалах

С. Судалгааны ажил, бүтээл (багана 10)

С 1. Илтгэл тавих

С 1.1 Байгууллагын хэмжээнд

С 1.2 Их, дээд сургуулийн хэмжээнд

С 1.3 Улс, олон улсын хэмжээнд

С 2. Оношлогоо, эмчилгээний стандарт боловсруулахад оролцох

С 3. Судалгааны ажил удирдах

С 4. Судалгааны багт оролцох

С 5. Төсөл, хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллах

С 6. Мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулж хэвлүүлэх

С 7. Гарын авлага, аргачлал боловсруулж хэвлүүлэх

С 8. Мэргэжлийн ном туурвих

С 9. Мэргэжлийн ном туурвихад оролцох, шүүмж, дүгнэлт гаргах, хянах

С 10. Мэргэжлийн ном орчуулах

С 11. Мэргэжлийн ном орчуулахад хамтрах

С 12. Шинэ бүтээл, тэргүүн туршлага гаргаж, баталгаажуулсан байх

С 13. Мэргэжлийн сургалтанд хичээл заах

С 14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг хийх

С 15. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд шинэ арга, технологи нэвтрүүлэх