Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын долоодугаар хавсралт

 

 

ГАДААДЫН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР

 

1.Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.4-д заасан хугацаагаар гадаадын хүний их эмчид олгох “Эмчлэх” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ нь дараах бичлэгтэй байна:

 

 • Гэрчилгээ нь 210 мм x 297 мм хэмжээтэй байна.
 • Гэрчилгээ нь цайвар ягаан дэвсгэртэй, ягаан өнгийн угалзан хээн хүрээтэй байна.
 • Гэрчилгээний дээд хэсэгт соёмбо байрлуулж “Монгол Улс”, “Эрүүл мэнд, спортын яам”, түүний доод хэсэгт “Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн ГЭРЧИЛГЭЭ” гэж бичсэн байна.
 • Гэрчилгээ нь нууцлалтай байна.
 • Гэрчилгээ нь дараах байдлаар бичигдэнэ.

 

 

.......................... улсын харьяат ..........……………………-д

 

Эрүүл мэнд, спортын сайдын .... оны .... сарын .... өдрийн .... дугаар тушаалаар ................................................ төрөлжсөн мэргэшлээр эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг .... оны .... сарын ....-ны өдрөөс .... оны .... сарын ....-ны өдөр хүртэл ................................. хугацаатай олгов.

 

 

 

САЙД ..............................

 

 

.... он .... сар .... өдөр

 

 • Гэрчилгээ нь серийн дугаартай байна.
 • Гэрчилгээний зүүн доод хэсэгт зөвшөөрөл авсан их эмчийн 3х4 см зураг байрлуулна.
 • Гэрчилгээг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гарын үсэг зурж албажуулна.

 

2.Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25.4-д заасан хугацаагаар гадаадын сувилагчид олгох “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ нь дараах бичлэгтэй байна:

 

 • Гэрчилгээ нь 210 мм x 297 мм хэмжээтэй байна.
 • Гэрчилгээ нь цайвар ягаан дэвсгэртэй, ягаан өнгийн угалзан хээн хүрээтэй байна.
 • Гэрчилгээний дээд хэсэгт соёмбо байрлуулж “Монгол Улс”, “Эрүүл мэнд, спортын яам”, түүний доод хэсэгт “Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ” гэж бичсэн байна.
 • Гэрчилгээ нь нууцлалтай байна.
 • Гэрчилгээ нь дараах байдлаар бичигдэнэ.

 

 

.......................... улсын харьяат ………………….............…-д

 

Эрүүл мэнд, спортын сайдын .... оны .... сарын .... өдрийн .... дугаар тушаалаар ................................................ төрөлжсөн мэргэшлээр СУВИЛАХ үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг .... оны .... сарын ....-ны өдрөөс .... оны .... сарын ....-ны өдөр хүртэл ................................. хугацаатай олгов.

 

 

 

САЙД ..............................

 

 

.... он .... сар .... өдөр

 

 

 • Гэрчилгээ нь серийн дугаартай байна.
 • Гэрчилгээний зүүн доод хэсэгт зөвшөөрөл авсан сувилагчийн 3х4 см зураг байрлуулна.
 • Гэрчилгээг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гарын үсэг зурж албажуулна