Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын наймдугаар хавсралт

 

 

ГАДААДЫН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГЫН МАЯГТ

 

 

Байгууллагын мэдээлэл

 1. Урьж буй байгууллагын нэр
 2. Урьж буй байгууллагын хаяг
 3. Урьж буй байгууллагын холбоо барих утас, хариуцах хүн/эмнэлгийн мэргэжилтний нэр

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний мэдээлэл

 1. Овог нэр
 2. Нас
 3. Хүйс
 4. Яс үндэс
 5. Үндсэн захиргаа
 6. Паспортын дугаар, хүчинтэй байх хугацаа
 7. Монгол Улсад зорчихоор мэдүүлсэн визийн ангилал, төрөл
 8. Боловсролын зэрэг
 9. Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл, зэрэг
 10. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, олгосон огноо, хүчинтэй хугацаа
 11. Урьд эрхэлж байсан ажил (он дарааллаар):
 12. Одоо эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал:
 13. Монгол Улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр хүсэлт гаргасан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн төрөл
 14. Үзүүлэх гэж буй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чиглэл (дэлгэрэнгүй бичнэ, мэс заслын нэр, төрөл гэх мэт), үндэслэл

 

Урьж буй байгууллагын дарга                                             /нэр/

 

Гарын үсэг, тамга, тэмдэг