Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 98 дугаар тушаалын есдүгээр хавсралт

 

 

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН КОМИССЫН ГИШҮҮНЭЭР АЖИЛЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН МЭДҮҮЛГИЙН МАЯГТ

 

 

 /Шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнд томилогдсон гишүүдэд хамаарна/

 

 

....................................................... албан тушаалтай ............................. овогтой ........................................................ би

 /Шалгалтын комиссын гишүүн нэр, албан тушаалаа бичнэ/

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дарга/захирлын .... оны .... дугаар тушаалаар шалгалтын комиссын гишүүнээр томилогдон ажиллахыг зөвшөөрч, энэхүү мэдэгдлээр дараах баталгааг гаргаж байна:

Нэг.

1.1.Тухайн шалгалтанд орох эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй сонирхлын зөрчилгүй байна. Хэрэв сонирхлын зөрчил бий болох нөхцөл үүссэн тохиолдолд шударгаар мэдэгдэж комиссын гишүүнээс татгалзана.

1.2.Шалгалт авах үйл ажиллагаанд хувийн сонирхлоор бус, хөндлөнгийн байр сууринаас хандана.

1.3.Миний хараат бус, хөндлөнгийн байр сууринаас хандах байдалд нөлөө үзүүлэхүйц нөхцөл байдал байхгүй болно.

Хоёр.

Шалгалтын бэлтгэл ажил болон шалгалт авах үйл ажиллагааг Монгол Улсын Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй хэм хэмжээг баримтлан, заагдсан эрх үүргийн дагуу шударга гүйцэтгэнэ.

 

Гарын үсэг ...........................................................

Огноо ...................................................................

 

 

Албан ажлын хэрэгцээнд:

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гарын үсэг

Огноо

Цаг, минут

Хүлээн авсан