Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭМС-ын 2016 оны А/184-р тушаалаар 2-р хавсралтыг хүчингүй болгосон/

Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 68 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ЭМЧИЛГЭЭНД ХЭРЭГЛЭХ МАНСУУРУУЛАХ БОЛОН СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ ЭМИЙН ЖАГСААЛТ

 

А. Мансууруулах эмийн жагсаалт

Олон улсын нэршил

Химийн нэршил

1.

Бупренорфин

6R, 7R (14S)-17-циклопропилметил-7,8-дигидро-7-[(1S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6-0-метил-6,14-этано-17-норморфин

2.

Дигидрокодеин

 

3.

Гидроморфон

дигидроморфинон

4.

Кодеин

3-о-метилморфин

5.

Леворфанол

(-)-3-гидрокси-N-метилморфинан

6.

Морфин

 

7.

Метадон

6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон

8.

Оксикодон

14-гидроксидигидрокодеинон

9.

Оксиморфон

14-гидроксидигидроморфинон

10.

Фентанил

1-фенетил-4-N-пропиониланилинопиперидин

11.

Петидин

1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксил ацид этил эстэр

12.

Тримеперидин

1,2,5-триметил-4-фенил-4-пропионоксипиперидин

 

Б. Сэтгэцэд нөлөөт эмийн жагсаалт

 

Олон улсын нэршил

Химийн нэршил

1.

Аллобарбитал

5,5-диалилбарбитурын хүчил

2.

Амобарбитал

5-этил-5-изопентилбарбитурын хүчил

3.

Барбитал

5,5-диэтилбарбитурын хүчил

4.

Бромазепам

7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

5.

Глутетимид

2-этил-2-фенилглутаримид

6.

Диазепам

7-хлоро-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

7.

Залеплон

N-(3-(цианопиразоло [1,5-a] пиримидин-7-ил)фенил)-N-этилацедамид

8.

Зопиклон

(RS)-6-(5-хлорпиридин-2-ил)-7-оксо-6,7-дигидро-5H-пирроло [3,4-b] пиразин-5-ил 4-метилпипиразин-1-карбоксилат

9.

Кетамин

2-(Метиламино)-2-(2-хлофенил)-циклогексанона гидрохлорид

10.

Клоназепам

5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4 бензодиазепин-2-он

11.

Левомепромазин

2-метокси-10-(3-диметиламино-2-метилпропил)-фенотиазин гидрохлорид

12.

Мепробамат

2-метил-2-пропил-1,3-пропанедиол бикарбамат

13.

Медазепам

7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин

14.

Метамфетамин

(+)-(S)-N,a-диметилфенетиламин

15.

Метаквалон

2-метил-3-o-толил-4(3Н)-хиназолинон

16.

Метилфенидат

метил-a-фенил-2-пиперидинацетат

17.

Метфеназат

3,4,5-триметоксибензоат-2-хлор-10-í3-[1-b-оксиэтил)-пиперазинил-4]-пропилý-фенотиазина дифумарат

18.

Нитрозепам

1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

19.

Пентобарбитал

5-этил-5-(метилбутил) барбитурын хүчил

20.

Пентазоцин

(2R*6R*11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил 3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензацосин-8-ол

21.

Пиназепам

7-хлоро-1,3 дигидро-5- фенил-(2 пропил)-2Н-1, 4-бензодиазепин-2-он

22.

Секобарбитал

5-аллил-5-(метилбутирил) барбитурын хүчил

23.

Трифлуоперазин

10-[3-(4-метил-пиперазинил) пропил]-2 (трифторметил)-10Н-фенотиазин дигидрохлорид

24.

Фенобарбитал

5-этил-5-фенилбарбитурын хүчил

25.

Фторфеназин

2-трифторметил-10-í3-[1-(b-оксиэтил)-пиперазинил-4]-пропилý-фенотиазин дигидрохлорид

26.

Циклобарбитал

5-(1-циклогексен-1-ил)-5-этилбарбитурын хүчил

27.

Хлорпромазин

2-хлор-10-(3-диметиламинопропил)-фенатиазин гидрохлорид

28.

Хлордиазепоксид

7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3Н-1,4-бензодиазепин-4-оксид

29

Эфедрин

L-1-фенил-2-метиламинопропанол

 

Энэхүү жагсаалтанд заагдсан нэршил бүхий бодисууд, түүний давсуудыг агуулсан эм, эмийн түүхий эдийн бүх тун хэмжээ, хэлбэр болон худалдааны нэршлийг хамруулж ойлгоно.