Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 85 дугаар зарлигийн хоёрдугаар хавсралт

 

ПРОКУРОРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Зөвлөлийн дарга:

 • Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч

Зөвлөлийн гишүүд:

 • Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын Дүн шинжилгээ, судалгаа хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга;
 • Мөн газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга;
 • Мөн газрын Сургалтын төвийн захирал;
 • Мөн газрын Тамгын газрын орлогч дарга;
 • Мөн газрын Гүйцэтгэх ажил хариуцсан прокурор;
 • Мөн газрын Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийттэй харилцах албаны дарга;
 • Тээврийн прокурор;
 • Нийслэлийн Прокурорын газрын Тамгын хэлтсийн дарга;
 • Дүүргийн 3 дугаар прокурорын газрын орлогч прокурор;
 • Дүүргийн 4 дүгээр прокурорын газрын Тамгын хэлтсийн дарга;

 

 

---оОо---