Хэвлэх DOC Татаж авах

Уул уурхайн сайдын 2015 оны 126 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

 

.... оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(аж ахуйн нэгжийн нэр)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (талбайн нэр)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(аймаг, нийслэл)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(сум дүүрэг)

 

 

 

 

 

Д/д

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд

Өгөх

оноо

Нийт

оноо

 

ҮНИЙН САНАЛ

1

Сонгон шалгаруулалтын үнийн санал:

Тухайн сонгон шалгаруулалтын талбайд өгсөн үнийн саналыг доорх томъёогоор бодож бутархай тоог аравтын орны нарийвчлалтай эрэмбэлэн үнэлнэ.

10-50

хүртэл

         40 х (S-Sб)

10 + −−−−−−−−−

         Sм - Sб

S: Оролцогч

Sб: Босго үнэ

Sm: Хамгийн өндөр үнийн санал

 

 

 

2

Геологи хайгуулын ажил явуулах төслийн баримт бичгийн үнэлгээ

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн геологи хайгуулын ажлын төслийн баримт бичигт үнэлгээ хийнэ.

3-20

  • Геологи хайгуулын ажлын арга, аргачлал оновчтой, өмнөх судалгааны материалыг бүрэн судалсан бол-5

Геологи хайгуулын ажлын арга, аргачлал оновчтой, өмнөх судалгааны материалыг бүрэн судлаагүй бол-3

Геологи хайгуулын ажлын арга, аргачлал оновчгүй, өмнөх судалгааны материалыг бүрэн судлаагүй бол-0

 

  • Байгаль орчны хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт

Байгаль орчны хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн ажлын нэр төрөл, түүнд зарцуулах зардал, хэрэгжүүлэх хугацааг харгалзан:

Бүрэн хангалттай-5

Хангалттай-3

Хангалтгүй-0

 

  • Ажиллах хүчин

Төсөлд ажиллах монгол ажилтнуудын тоо, нийт ажилтнуудад эзлэх хувь 90%-аас дээш монгол ажилтантай бол-5

90 буюу түүнээс доош бол-3

 

  • Орон нутагтай хэрхэн хамтран ажиллах талаар

Хамтын ажиллагааны нэр төрөл, түүнд зарцуулах зардал нь Ашигт малтмалын 42.1 дэх хэсэгт зааснаас илүү үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх бол-5

Ашигт малтмалын 42.1 дэх хэсэгт заасныг хангаж байгаа бол-3

Санал хангалтгүй бол-0

 

 0-5 оноо

 

 

 

 

 

 

 0-5 оноо

 

 

 

 

 

 

 

 3-5 оноо

 

 

 

 

 

0-5 оноо

 

 

 

 

 

3

Геологи хайгуулын ажлын туршлага

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн геологи хайгуулын ажлын туршлага зэргийг харгалзан үнэлнэ.

3-10

Монголын геологи хайгуул, уул уурхайн салбарт 3-аас доошгүй жил хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулсан

Геологи хайгуул, уул уурхайн салбарт ажилласан туршлагагүй хэдий ч бусад салбарт 10-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж

10 оноо

 

5 оноо

 

 

3 оноо

 

4

Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан байдал, тэдгээрийн туршлага, чадвар

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан байдлыг харгалзан үнэлнэ.

 

 

6-10

  • Тус компанид МУ-ын зөвлөх болон мэргэжсэн геологич ажиллах тохиолдолд
  • Геологич мэргэжлийн үндсэн ажилтантай тохиолдолд
  • Гэрээгээр геологич ажиллуулах тохиолдолд

10 оноо

 

8 оноо

6 оноо

 

5

 

Техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байдал

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байдлыг харгалзан үнэлнэ.

 

 

6-10

  • Тус компани геологи, хайгуулын ажил гүйцэтгэх өөрийн өрөм, геофизикийн багажтай
  • Тус компани геологи, хайгуулын ажил гүйцэтгэх өрөм, геофизикийн багажны 50-аас доошгүй хувийг түрээсэлдэг
  • Тус компани геологи, хайгуулын ажил гүйцэтгэх өрөм, геофизикийн багажаа бүгдийг нь түрээсэлдэг

 

10 оноо

 

8 оноо

 

6 оноо

 

 

Нийт оноо

28-100

               

 

 

 

 

Үнэлгээ өгсөн:

Сонгон шалгаруулалтын комиссын гишүүн                         /............................................/