Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/143 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

            АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ, АРИУТГАХ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР

 

Соёмбо

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

MINISTRY OF HEALTH OF MONGOLIA

АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ, АРИУТГАХ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ

БОДИСЫН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

INSECTICIDE, RODENTICIDE, ANTICEPTIC, DISINFECTANT

REGISTRATIONCERTIFICATE

 

Бүртгэлийн дугаар ------------------------------------------------------------------------------------------

Registration number

 

Бодисын олон улсын нэршил     -----------------------------------------------------------------------

International name of the chemical     

Бодисын худалдааны нэршил             ---------------------------------------------------------------

Trade name of the chemical

Үйлчлэгч бодисын нэр, агууламж --------------------------------------------------------------------

Active ingredient and concentration of chemical

CAS-ын дугаар                                         -------------------------------------------------------------

CASnumber

Бодисын хэлбэр,савлалтын хэмжээ-----------------------------------------------------------------

Chemicals form, package dosage            

Хэрэглэх зориулалт  --------------------------------------------------------------------------------------

Intended use                                           

Үйлдвэрлэгчийн нэр                             ----------------------------------------------------------------

Manufacturer name       

Гарал үүслийн улс                               ----------------------------------------------------------------

Country of origin

Бүртгэл нь .............. оны ........... сарын ............. өдөр хүртэл хүчинтэй.

Registration valid until _____________ /day/ ____________ /month/__________ /year/

Эрүүл мэндийн дэд сайд -------------------------------------------------------------------------------- 

                                                  /Гарын үсэг/                      /Тамга/                     /Нэр/

Vice Minister For Health -----------------------------------------------------------------------------------                                  

                                                  /Signature/                        /Stamp/                    /Name/

 

 

 

  

         

Гарал үүслийн улс                                ----------------------------------------------------------------

Country of origin

Бүртгэл нь ....................оны ...................сарын ................ өдөр хүртэл хүчинтэй.

Registration valid until __________(day) _____________(month) ________(year)

Эрүүл Мэндийн Дэд сайд--------------------------------------------------------------------------------

Vice Minister for Health         

(Гарын үсэг)  (Тамга)(Нэр) 

 (Signature)                   (Stamp)        (Name)

ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР