Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/143 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт

БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭХ АРГА, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР

1

Бодисын худалдааны нэр

 

2

Олон улсын ангилал, CAS

 

3

Химийн найрлага, гарал ангилал

 

4

Үйлчлэгч бодисын нэр, хувь концентраци

 

5

Химийн томьёо

 

6

Савлалт, жин

 

7

Хорын зэрэг

 

8

Үйлдвэрлэгч улс

 

9

Үйлдвэрлэгч байгууллага

 

10

Хадгалах нөхцөл

 

11

Хэрэглэх заалт

 

12

Хэрэглэх найруулах заавар

 

13

Ашиглах багаж

 

14

Хориглох заалт

 

15

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, авах арга хэмжээ

 

16

Найруулсан ажлын уусмалыг хадгалах хугацаа, нөхцөл

 

17

Тээвэрлэх үеийн шаардлага

 

18

Устгал

 

Жижиглэнгээр худалдах бол иргэдэд зориулсан санамжийг хавсаргана