Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/143 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралт

 

АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ, АРИУТГАХ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛЖ БУЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ

         Маягт А

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах халдваргүйжүүлэх ажил үйлчилгээний нэгдсэн бүртгэл

 

д/д

Он сар өдөр

Үйлчлүүлэгч байгууллага

Үйлчилгээ

Хэрэглэсэн химийн бодис

Нэгжид хийсэн тандалт

Тайлбар

Нэр

Хаяг, утас

Төрөл

Талбай (м2)

Цаг хугацаа

Нэр

Хэмжээ

Өмнө

Хойно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Тухайн байгууллагад хөтлөгдөнө.

Маягт Б

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодисын нэгдсэн бүртгэл

Д/Д

Он сар өдөр

Бодисын нэр

Худалдан авсан хэмжээ
(кг, г, л)

Зарцуулсан хэмжээ
 (кг, г, л)

Үлдэгдэл хэмжээ
(кг, г, л)

 Тайлбар

Худалдсан

Үйлчилгээнд хэрэглэсэн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Маягт В

........(аймаг, дүүрэг) ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ эрхэлж буй ............... (нэгж )-ийн .........оны үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

Д/д

Объект

Үйлчилгээ

Үйлчилгээ хийсэн нийт талбай

Тайлбар

Нэр

Тоо

Төрөл

Тоо

1.

Үйлдвэр

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

2.

Эмнэлэг

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

3.

Хүнс, худалдаа

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

4.

Соёл

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

5.

Хүүхдийн байгууллага

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

6.

Орон сууц /байр/

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

7.

Гэрийн хороо /хашаа/

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

8.

Ил задгай талбай

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

9.

Төвлөрсөн хогийн цэг

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

10.

Дулааны шугам

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

11.

Бусад

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

12.

Дүн

 

Халдваргүйжүүлэлт

 

 

 

 

Шавжгүйтгэл

 

 

 

 

Мэрэгчгүйтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маягт Г

.....................(аймаг, дүүрэг) ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх  үйлчилгээ эрхэлж буй........(нэгж)-ийн....оны хүний нөөцийн жилийн эцсийн тайлан

Үндсэн мэргэжил

 

Эрхэлж буй албан тушаал

 

Сургууль төгссөн он

Халдвар судлалын чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн он

Тухайн онд шинээр ажилд орсон хүн

Үндсэн орон тоогоор

Гэрээгээр

1.

Тархвар судлаач эмч

 

 

 

 

 

2.

Хүний их эмч

 

 

 

 

 

3.

Химич

 

 

 

 

 

4.

Биологч

 

 

 

 

 

5.

Сувилагч

 

 

 

 

 

6.

Ариутгагч

 

 

 

 

 

7.

Бусад дээд мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

8.

Бусад дунд мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

9.

Мэргэжилгүй

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

Маягт Д

 

..............................   онд импортлох, худалдах ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах

халдваргүйжүүлэх бодисын жагсаалт

 

Д/д

Бодисын худалдааны

нэр, үйлдвэрлэсэн улс

Үндсэн үйлчлэгч бодис

Химийн томъёо

Хувь

Хэлбэр

Савлалт

Олон улсын бүртгэлийн

дугаар

.... онд импортлох, худалдах хэмжээ

......онд импортлосон, худалдсан хэмжээ

Жилийн эцсийн үлдэгдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: Импортлох зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж хөтөлнө.

 

 

Тайлан гаргасан: ----------------------------------  /                                                     /

                                              Хянасан:               ---------------------------------- /                                                    /