Хэвлэх DOC Татаж авах

“Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-ын 1 дүгээр хавсралт

 

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд тодорхойлогдсон давтамжийн нийт зурвасын хуваарилалт  

д/д

Цараа

Давтамжийн зурвас

Холбооны төрөл

Сувгийн өргөн

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын зөвлөмж

1

Богино долгион (НF)

1850-2160 кГц

2170-2194 кГц

2502-2850 кГц

3155-3400 кГц

4000-4488 кГц

5005-5275 кГц

5450-5480 кГц

6765-7000 кГц

7450-8815 кГц

9040-9400 кГц

9900-9995 кГц

10100-11175 кГц

11400-11600 кГц

12100-13200 кГц

13360-13570 кГц

13870-14000 кГц

14350-14990 кГц

15010-15100 кГц

15800-17480 кГц

18030-18068 кГц

18168-18900 кГц

20010-21000 кГц

22000-23350 кГц

25010-25550 кГц

26100-27500 кГц

Нэг радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R М.1795

ITU-R P.368

ITU-R P.533

2

Хэт богино долгион (VHF)

29.7-39.986 МГц

40.02-68.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

ITU-R M.489-2

3

Хэт богино долгион (VHF)

138.0-144.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

ITU-R M.489-2

4

Хэт богино долгион (VHF)

146.0-174.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

ITU-R M.489-2

ITU-R M.1084-5

ITU-R M.1312

5

Хэт богино долгион (VHF)

230.0-272.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

ITU-R M.489-2

6

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

273.0-328.6 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

ITU-R M.489-2

7

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

335.4-341.9 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R Rec.478-5

8

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

342.0-344.5 МГц

Тоон транкед радио

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

9

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

345.0-346.9 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

ITU-R M.489-2

10

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

347.0-349.5 МГц

Тоон транкед радио

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

11

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

350.0-370.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

12

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

380.0-400.05 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

13

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

401.0-406.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R M.478-5

14

Ультра Хэт богино долгион (UHF1)

406.1-430.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R Rec.478-5

15

Ультра Хэт богино долгион (UHF)

440.0-450.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R Rec.478-5

16

Ультра Хэт богино долгион (UHF)

450.0-470.0 МГц

Нэг ба хос радио давтамжийн

6.25 кГц

12.5 кГц

25 кГц

ITU-R Rec.478-5

 

---------оОо----------