Хэвлэх DOC Татаж авах

“Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-ын 2 дугаар хавсралт

Радио давтамжийн 136-174 МГц-ийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага

1. Радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, суваг үүсгэх

Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд /цаашид төлөвлөлт гэх/ тусгагдсан 136-174 МГц-ийн  давтамжийн  зурвасыг ашиглах хуваарилалт, ашиглалтыг хүснэгт 1-д тодорхойлсон. 

            Хүснэгт 1. 136-174 МГц давтамжийн зурвасын хуваарилалт, ашиглалт

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

I бүс

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

 

117.975-137

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

5.111  5.200 5.201 5.202

117.975-137

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (R)

5.201

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн тогтмол байдал аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

5.201 н дагуу  132-136 мГЦ царааг АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ(OR) үйлчилгээнд үндсэн оноолтоор ашиглана.(WRC-12)

 

137-137.025

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

ХӨДӨЛГӨӨНТ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ

 (сансар-газар) 5.208A 5.208B  5.209

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R) 

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137-137.025

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ

 (сансар-газар)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R) 5.206

 

Өөрчлөлт орохгүй

 

 

137.025-137.175

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул

 (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

5.208A    5.208B     5.209

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137.025-137.175

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул

 (сансар-газар)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

5.206

 Өөрчлөлт орохгүй

5.206 н дагуу 137-138мГЦ царааг ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ үйлчилгээнд үндсэн оноолтоор ашиглана. (№.5.33 г үзнэ үү).(WRC-2000)

 

137.175-137.825

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ

 (сансар-газар) 5.208A 5.209

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)  5.205 5.206 5.207

137.175-137.825

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ

 (сансар-газар)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)   5.206

 Өөрчлөлт орохгүй

5.206 н дагуу 137-138МГц царааг ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ үйлчилгээнд үндсэн оноолтоор ашиглана. (№.5.33 г үзнэ үү).(WRC-2000)

 

 

137.825-138

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул  сансар-газар)хөдөлгөөнт(агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)      (R) 5.208A 5.208B 5.209

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137.825-138

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул

 (сансар-газар) 

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)    5.206

138-143.6

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214

138-143.6

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

Олон улсын болон үндэсний агаарын тээврийн нислэгийн  маршрутаас гадна үйлдэгдэж буй нислэг хөдөлгөөнийг зохицуулахад зориулагдсан агаарын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд ашиглана.

 

143.6-143.65

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

САНСАР СУДЛАЛ

    (сансар-газар)  5.211 5.212

143.6-143.65

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

САНСАР СУДЛАЛ

    (сансар-газар)

143.65-144

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

5.210 5.211 5.212 5.214

143.65-144

АГААРЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (OR)

 

146-148

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

146-148

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

 Өөрчлөлт орохгүй

 

148-149.9

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул

(сансар-газар) 5.209 5.221

148-149.9

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул

(газар-сансар)   5.221

 

Өөрчлөлт орохгүй

 

149.9-150.05

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ  (газар-сансар)   5.209

149.9-150.05

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

150.05-153

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (нисэх онгоцны хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

ОДОН ОРОН СУДЛАЛ   5.149

150.05-153

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

ОДОН ОРОН СУДЛАЛ

 

Өөрчлөлт орохгүй

 

153-154

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (нисэх онгоцны  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

Цаг уур

153-154

 ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

Цаг уур

 Өөрчлөлт орохгүй

 

154-156.4875

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (нисэх онгоцны  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)   5.225A  5.226

154-154.4875 

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

Өөрчлөлт орохгүй

 

156.4875-156.5625

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ (аврах дохио тоон сигналаар)

5.111    5.226   5.227

156.4875-156.5625

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ (аврах дохио тоон сигналаар)

 

Өөрчлөлт орохгүй

 

156.5625-156.7625

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)  5.226

156.5625-156.7625

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

 

Өөрчлөлт орохгүй

 

156.7625-156.7875

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул(Газар-сансар)

 5.111 5.226  5.228

156.7625-156.7875     

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

 Өөрчлөлт орохгүй

 

156.7875-156.8125

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ (аврах дохио)

5.111 5.226

156.7875-156.8125

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) (R)

 

Өөрчлөлт орохгүй

156.8125-156.8375

ДАЛАЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул (Газар- сансар )

5.111 5.226  5.228

156.8125-156.8375

ХӨДӨЛГӨӨНТ

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул (Газар-сансар)

 

 

Өөрчлөлт орохгүй

156.8375-161.9375

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (нисэх онгоцны  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)  5.226

156.8375-161.9375  

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

 Өөрчлөлт орохгүй

161.9375-161.9675

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ ( агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

Далайн хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул (Газар- сансар )  5.228A

161.9375-161.9675

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

Далайн хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул (Газар-сансар)

Газрын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд аналог системээр ашиглана. Нэвтрүүлэгчийн чадал 25 Вт-аас ихгүй байна.

 

 

161.9875-162.0125

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ ( агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)  5.228AA   5.226 5.229

161.9875-162.0125

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

162.0125-162.0375

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ ( агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул (Газар- сансар) 5.22F

5.226    5.228A  5.228B  5.229

162.0125-162.0375

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

Хөдөлгөөнт-хиймэл дагуул) (Газар-сансар)

162.0375-174

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ ( агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)  5.226    5.229

162.0375-174

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын  хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад

         


2. Сувгийн хуваарилалтын нөхцөл шаардлага

2.1.Радио давтамжийн 136-174  МГц зурвасаас нийтийн  хэрэглээний ангилалд хуваарилсан зурвасыг  хүснэгт 2-т заасан А, Б, В, Г, Д блокуудад хуваарилах ба радио суваг үүсгэх хуваарилалтыг үзүүллээ. 

2.2.Нийтийн хэрэглээний ангилалд нийт 38 МГц зурвасыг хос давтамжийн  хэрэглээний холбоонд эсвэл нэг давтамжийн  хэрэглээний холбоонд зориулан хуваарилна.

2.3.Радио сувгийн зохион байгуулалт, суваг үүсгэх томьёолол, олгох сувгийн тоо, өргөнийг хүснэгт 2-ын дагуу хуваарилна.

Хүснэгт 2. Радио сувгийн үүсгэх томьёолол, хуваарилах сувгийн тоо

Блок

Блокийн хил (МГц) (доод хязгаар нь орно, дээд хязгаар нь орохгүй)

Ашиглах төрөл

Сувгийн төвийн давтамжийн томьёолол (МГц)

Нийт хуваарилах сувгийн тоо

(n)

Сувгийн өргөн (кГц)

А

136-137 МГц

Агаарын хөдөлгөөнт

136.000+ (n x (0.025))

1-40

25

Б

137-138 МГц

Суурин/Хөдөлгөөнт үйлчилгээ

137.000+ (n x (0.025))

1-40

25

В

138-144 МГц

Агаарын хөдөлгөөнт

138.000+ (n x (0.025))

1-240

25

Г

146 – 151 МГц

Суурин/Хөдөлгөөнт

144.000+ (n x (0.025))

1-239

25

Д

152.4 – 174 МГц

Суурин/Хөдөлгөөнт

152.000+ (n x (0.025))

1-864

25


2.4.Энд 25 кГц-ийн зурвасын өргөнтэй сувгийн хуваарилалтыг доорх хүснэгтүүдийн дагуу зохион байгуулна.

А Блок. /136-137 МГц / Агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилна.

136.000

136.025

136.050

136.075

136.100

136.125

136.150

136.175

136.200

136.225

136.250

136.275

136.300

136.325

136.350

136.375

136.400

136.425

136.450

136.475

136.500

136.525

136.550

136.575

136.600

136.625

136.650

136.675

136.700

136.725

136.750

136.775

136.800

136.825

136.850

136.875

136.900

136.925

137.950

137.975

 

Б Блок. /137-138 МГц/ Газрын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилна.

137.000

137.025

137.050

137.075

137.100

137.125

137.150

137.175

137.200

137.225

137.250

137.275

137.300

137.325

137.350

137.375

137.400

137.425

137.450

137.475

137.500

137.525

137.550

137.575

137.600

137.625

137.650

137.675

137.700

137.725

137.750

137.775

137.800

137.825

137.850

137.875

137.900

137.925

137.950

137.975

 

В Блок. /138-144 МГц/ Агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилна.

138.000

138.025

138.050

138.075

138.100

138.125

138.150

138.175

138.200

138.225

138.250

138.275

138.300

138.325

138.350

138.375

138.400

138.425

138.450

138.475

138.500

138.525

138.550

138.575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143.400

143.425

143.450

143.475

143.500

143.525

143.550

143.575

143.600

143.625

143.650

143.675

143.700

143.725

143.750

143.775

143.800

143.825

143.850

143.875

143.900

143.925

143.950

143.975

 

Г Блок. /146 – 151 МГц/ Газрын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилна.

146.000

146.025

146.050

146.075

146.100

146.125

146.150

146.175

146.200

146.225

146.250

146.275

146.300

146.325

146.350

146.375

146.400

146.425

146.450

146.475

146.500

146.525

146.550

146.575

146.600

146.625

146.650

146.675

146.700

146.725

146.750

146.775

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149.400

150.425

150.450

150.475

150.500

150.525

150.550

150.575

150.600

150.625

150.650

150.675

150.700

150.725

150.750

150.775

150.800

150.825

150.850

150.875

150.900

150.925

150.950

150.975

 

Д Блок. /152.425 – 174 МГц/ Газрын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилна.

-

152.425

152.450

152.475

152.500

152.525

152.550

152.575

152.600

152.625

152.650

152.675

152.700

152.725

152.750

152.775

152.800

152.825

152.850

152.875

152.900

152.925

152.950

152.975

153.000

153.025

153.050

153.075

153.100

155.125

155.150

155.175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173.200

173.225

173.250

173.275

173.300

173.325

173.350

173.375

173.400

173.425

173.450

173.475

173.500

173.525

173.550

173.575

173.600

173.625

173.650

173.675

173.700

173.725

173.750

173.775

173.800

173.825

173.850

173.875

173.900

173.925

173.950

173.975

 

2.5  Радио сувгийн зохион байгуулалт, суваг үүсгэх томьёолол, олгох сувгийн тоо, өргөнийг хүснэгт 3-ын дагуу хуваарилна.

Хүснэгт 3. Радио сувгийн үүсгэх томьёолол, хуваарилах сувгийн тоо

Блок

Блокийн хил (МГц) (доод хязгаар нь орно, дээд хязгаар нь орохгүй)

Ашиглах төрөл

Сувгийн төвийн давтамжийн томьёолол (МГц)

Нийт хуваарилах сувгийн тоо

(n)

Сувгийн өргөн (кГц)

Г

146-147 МГц

Суурин/Хөдөлгөөнт

144.000+ (n x(0.00125)

1-80

12.5

Д

162-163 МГц

Суурин/Хөдөлгөөнт

144.000+ (n x(0.00125)

1-80

12.5

 

 

2.6Давтамжийн 12.5 кГц-ийн зурвасын өргөнтэй сувгийн хуваарилалтыг доорх хүснэгтүүдийн дагуу зохион байгуулна.

Г Блок. /146 – 147 МГц/ Газрын хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилна.

/ХХЗХ-ны 2018 оны 18 дугаар тогтоолоор 2.5 дахь хэсгийг нэмсэн/

 

 

 

 

 

 

3. Ашигласан материал

3.1.ОУЦХБ-Р M.478-5 зөвлөмж “Газрын хөдөлгөөнт үйлчилгээний 25-3000 МГц-ийн зурваст радио давтамжийн зурвасын хуваарилах зарчим, тоног төхөөрөмжийн техникийн нөхцөл шаардлага” (Recommendation ITU-R  M.478-5* technical characteristics of equipment and principles governing the allocation frequency channels between 25 and 3000 MHz for the land mobile service 1995.)