Хэвлэх DOC Татаж авах

“Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-ын 4 дүгээр хавсралт

Радио давтамжийн 400-430 МГц-ийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага

1. Радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, суваг үүсгэх

1.1. Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд /цаашид төлөвлөлт гэх/ тусгагдсан 400-430 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг ашиглах хуваарилалт, ашиглалтыг хүснэгт 1-д тодорхойлсон. 

Хүснэгт 1. 400-430 МГц давтамжийн зурвасын хуваарилалт, ашиглалт

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

I бүс

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

400.15-401

ЦАГ УУР

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар) 5.208A 5,208В 5.209 САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар) 5.263

Сансар ашиглалт (сансар-газар)

5.262 5.264

400.15-401

ЦАГ УУР

ЦАГ УУРЫН ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (сансар-газар)

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН ХӨДӨЛГӨӨНТ (сансар-газар) ) САНСАР СУДЛАЛ (сансар-газар)

Сансар ашиглалт (сансар-газар)

 

Өөрчлөлт орохгүй

 

401-402

ЦАГ УУР

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ДЭЛХИЙ СУДЛАЛ- ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

ЦАГ УУР –ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

401-402

ЦАГ УУР

САНСАР АШИГЛАЛТ (сансар-газар)

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

ЦАГ УУР -ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

402-403

ЦАГ УУР

ДЭЛХИЙ СУДЛАЛ-Х ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

ЦАГ УУР -ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

402-403

ЦАГ УУР

ДЭЛХИЙ СУДЛАХ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

ЦАГ УУР -ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

Цаг уурын шинжилгээ судалгааны зориулалтаар ашиглах хиймэл дагуулын хэрэглээнд ашиглана.

 

 

403-406

ЦАГ УУР

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад) 5.265

403-406

ЦАГ УУР

Хөдөлгөөнт бус

Хөдөлгөөнт (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

406-406.1

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар) 5.265 5.266 5.267

406-406.1

ХӨДӨЛГӨӨНТ-ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ (газар-сансар)

Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны системд ашиглана.

406.1-410

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

ОДОН ОРОН СУДЛАЛ

5.149   5.265

406.1-410

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

ОДОН ОРОН СУДЛАЛ    

хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана.

 

410-420

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-сансар) 5.268

410-420

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

САНСАР СУДЛАЛ (сансар-сансар) 

хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана.

 

420-430

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

Радиолокаци

5.269 5.270 5.271

420-430

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ (агаарын хөдөлгөөнт үйлчилгээнээс бусад)

Радиолокаци

1.2. Радио долгионы тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийг үндэслэн 400-430 МГц радио давтамжийн зурваст хуваарилсан нийтийн хэрэглээний ангиллын радио давтамжийн зурвасыг хүснэгт 2-т заасан А, Б, В, Г, Д, Е блокуудад хуваарилах ба радио суваг үүсгэх хуваарилалтыг зураг 1-д үзүүллээ.

1.3. Нийтийн хэрэглээний ангилалд нийт 17 МГц зурвасыг хүснэгт 2-т заасан А/В, Г/Е блокийг хос давтамжийн хэрэглээний холбоонд, хүснэгт 2-т заасан  Б, Д блокийг нэг давтамжийн хэрэглээний холбоонд зориулан хуваарилна.

1.4. Радио сувгийн зохион байгуулалт, суваг үүсгэх томьёолол, олгох сувгийн тоо, өргөнийг хүснэгт 2-ын дагуу хуваарилна.

Хүснэгт 2. Радио суваг үүсгэх томьёолол, хуваарилах сувгийн тоо

Блок

Блокын хил (МГц) (доод хязгаар нь орно, дээд хязгаар нь орохгүй)

Ашиглалтын төрөл

Сувгийн төвийн давтамжийн томьёолол (МГц)

Нийт олгогдох сувгийн тоо

(n)

Сувгийн өргөн (кГц)

А

402.0000-406.0000

Суурин/Хөдөлгөөнт үйлчилгээ (хос радио давтамжийн)

402.0000+ (n x (0.025))

1-ээс 160

25

Б

410,0000-412.0000

Суурин/Хөдөлгөөнт үйлчилгээ  (нэг радио давтамжийн)

410.0000+ (n x

1-ээс 80

25

В

412.0000-416.0000

Суурин/Хөдөлгөөнт үйлчилгээ (хос радио давтамжийн)

412.0000+ (n x (0.025))

1-ээс 160

25

Г

420.0000-422.0000

Суурин/Хөдөлгөөнт үйлчилгээ (хос радио давтамжийн)

420.0000+ (n x (0.025))

1-ээс 80

25

Д

422.0000-425.0000

Суурин/Хөдөлгөөнт үйлчилгээ (нэг радио давтамжийн)

422.0000+ (n x (0.025))

1-ээс 120

25

Е

425.0000-427.0000

Суурин/Хөдөлгөөнт үйлчилгээ (хос радио давтамжийн)

425.0000+ (n x (0.025))

1-ээс 80

25

 

 

2. Сувгийн хуваарилалтын нөхцөл шаардлага

2.1. Харилцааны радио станцад ашиглах суурин ба хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилагдсан радио давтамжийн сувгуудаас хуваарилахдаа нэг эсхүл хоёр хос радио давтамжийг олгох шаардлагатай эсэхийг тогтооно.

2.2. Харилцааны радио станцад ашиглах суурин ба хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилагдсан UHF царааны 400-430 МГц радио давтамжийн зурваст суурин, хөдөлгөөнт/зөөврийн төхөөрөмжүүдийн тоонд үндэслэн доорх хүснэгт 3-д үзүүлсэн радио давтамжийн сувгийн хуваарилалтын шалгуурыг баримтална:

Хүснэгт 3. Радио давтамжийн сувгийн хуваарилалтын шалгуур

Сувгийн хуваарилалтын төрөл

Зөөврийн төхөөрөмжийн тоо

Хамгийн их боломжит дамжуулах чадал

Радио давтамжийн хуваарилах хэлбэр

Нэг радио давтамж, 6.5 ба 12.5 кГц

<5

5 Вт (e.r.p)

Хамтран-ашиглах

Нэг радио давтамж, 25 кГц

<10

50 Вт (e.r.p)

Хамтран-ашиглах

Хос радио давтамж, 25 кГц

10<

100 Вт (e.r.p)

Тусгайлан-ашиглах