Хэвлэх DOC Татаж авах

“Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-ын 6 дугаар хавсралт

Радио давтамжийн 342.0-344.5 / 347.0-349.5 МГц-ийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага

1. Радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, суваг үүсгэх

1.1. Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд /цаашид төлөвлөлт гэх/ тусгагдсан 342.0-344.5/347.0-349.5 МГц-ийн давтамжийн  зурвасыг  ашиглах  хуваарилалт, ашиглалтыг Хүснэгт 1-д тодорхойлсон. 

1.2. Радио долгионы үндэсний хуваарилалтын дагуу 342-344.5 МГц / 347-349.5 МГц-ийн радио давтамжийг тоон транкинг системийн ашиглалтад зориулна.

Хүснэгт 1. 340-350МГц давтамжийн зурвасын хуваарилалт, ашиглалт

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

I бүс

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

335.4-387

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ

5.254

335.4-387

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ 5.254

Симплекс горимд ажиллах гаралтын чадал нь 100 Вт-аас хэтрэхгүй радио төхөөрөмжид хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана.

 

370-380 МГц-ийн давтамжийн зурвасыг бага оврын радио линкинд ашиглана.

1.3. Европын цахилгаан холбооны стандартын институт (ETSI)-ээс батлан гаргасан нээлттэй стандарт болох TETRA, DMR, Р25 төрлийн радио холбооны нэгдмэл /транкинг/ холболтыг үүсгэдэг тоон радио станцад ашиглах радио давтамжийн сувгийн хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлагыг тусгасан.

2. Сувгийн хуваарилалтын нөхцөл шаардлага

2.1. Харилцааны тоон радио станцын 342.0-344.5 МГц / 347.0-349.5 МГц-ийн радио давтамжийн зурвасын хуваарилалтыг хос давтамжийн хэрэглээнд ашиглах хуваарилалтын зураглалыг зураг 1-д үзүүллээ.

Зураг 1. Суурин ба хөдөлгөөнт үйлчилгээний 342.0-344.5 МГц / 347.0-349.5 МГц-ийн радио давтамжийн зурвасын хуваарилалтын зураглал

2.2. Харилцааны тоон радио станцууд нь хоорондоо шууд эсвэл транкинг техникийн горимд ажиллах ба шууд горимд гар станц-гар станц холбоотонд, транкинг горимд бааз станц-гар станц холбоотонд сувгуудыг хуваарилж, радио давтамжийн сувгийн ашиглалтыг сайжруулна.

2.3. Нэгпиэл /транкинг/ горимд ажилладаг харилцааны тоон радио станц нь хамгийн багадаа 3 суваг (хос давтамж) хуваарилах боломжтой байх  ба нэг радио сувгийн ачаалал нь хамгийн ихдээ нэгж сувагт ноогдох хэрэглэгчийн тоо 50-аас хэтрэхгүй байна.

2.4. Европын цахилгаан холбооны стандартын институт (ETSI)-ээс батлан гаргасан нээлттэй стандарт болох TETRA, DMR, Р25 төрлийн харилцааны станцын техникийн нөхцөл, шаардлагыг Хүснэгт 2-т үзүүлэв.

Хүснэгт 2. Харилцааны тоон радио станцын техникийн ерөнхий өгөгдөл.

 

Харилцааны станцын төрөл

TETRA

DMR

P25

Стандартын байгууллага

ETSI

ETSI

APCO/TIA

Ажиллах радио давтамж

UHF

VHF, UHF

VHF 136 – 174 MГц,

UHF 403 – 512 MГц, 806 – 870  MГц

Хандалтын горим

TDMA

TDMA

FDMA (Phase 1)

TDMA (Phase 2)

Модуляци

π/4 DQPSK

4FSK

H-DQPSK / H-CPM

Сувгийн өргөн

25 кГц

12.5 кГц

12.5 кГц

Идэвхтэй цацаргалтын чадал

ERP (Вт)

Гар станц: 5 Вт

Хөдөлгөөнт станц: 25 Вт

Бааз станц: 50 Вт

5-110

Хугацааны үе/Time slot

4

2

2

Өгөгдлийн хурд

28.8 кБит/сек

9.6  кБит/сек

9.6  кБит/сек

Aналоги системтэй хамтран ажиллах боломж

Тийм

Үгүй

Тийм


 

Холбогдох стандартууд

ETSI EN 300 392

ETSI TS 100 392

ETSI EN 300 086-1

ETSI EN 300 296-1

ETSI ETS 300 396

ETSI TS 102 361

ETSI EN 300 086-1

ETSI EN 300 296-1

ETSI EN 300 113

ETSI EN 300 390

TIA-102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. TETRA стандартын системүүд нь 150-900 МГц-д ажиллах боломж ба радио сувгийн стандарт 25 кГц алхамтай суваг үүсгэх ба хос давтамжийн хуваарилалтай байна. TETRA стандартын харилцааны тоон радио станцууд нь хоорондоо бааз станцаар дамжин ажиллахдаа транкинг (TMO) горимд сул суваг ашиглан холбоо барина. Нэг стандарт сувагт 3 логик ярианы суваг үүсгэх боломжтой ба нэг ярианы сувгийн радио давтамжийн ашиглалт нь 6.25 кГц байна.

2.5. DMR систем нь 12.5 кГц-ийн нэг стандарт сувагт 2 логик ярианы суваг үүсгэх боломжтой ба нэг ярианы сувгийн радио давтамжийн ашиглалт нь 6.25 кГц байна.  DMR стандартын радио нэвтрүүлэгчийн болон хүлээн авагчийн техникийн үзүүлэлтүүд, үндсэн буюу хажуугийн цацаргалтын төвшний шаардлага нь EN 300 113-2, EN 300 390-2 стандартуудыг хангасан байна.

2.6. Р25 (project25) нь фаз 1 ба 2 гэж хуваагдах ба фаз 1 нь FDMA ба TDMA хандалтын технологи юм. Радио давтамжийн зурвас ашиглалтын хувьд DMR технологитой төстэйгөөр 12.5 кГц-ийн нэг стандарт сувагт 2 логик ярианы суваг үүсгэх боломжтой ба нэг ярианы сувгийн спектрийн ашиглалт нь 6.25 кГц байна.

2.7. Харилцааны радио станцад ашиглах хуваарилагдсан 342.0-344.5 МГц / 347.0-349.5 МГц-ийн радио давтамжийн зурваст суурин, хөдөлгөөнт/зөөврийн станцуудын сувгийн хуваарилалтыг хүснэгт 3-т  үзүүллээ.

Хүснэгт 3. Бааз станцын нэвтрүүлэх ба хүлээн авах сувгийн хуваарилалтын дугаар, төвийн давтамж

25 кГц

12.5 кГц

Бааз станц нэвтрүүлэх давтамж, /МГц/

Бааз станц хүлээн авах давтамж, /МГц/

25 кГц

12.5 кГц

Бааз станц нэвтрүүлэх давтамж, /МГц/

Бааз станц хүлээн авах давтамж, /МГц/

   

342.00000

347.00000

 

B100

343.25000

348.25000

A1

B1

342.01250

347.01250

A51

B101

343.26250

348.26250

 

B2

342.02500

347.02500

 

B102

343.27500

348.27500

A2

B3

342.03750

347.03750

A52

B103

343.28750

348.28750

 

B4

342.05000

347.05000

 

B104

343.30000

348.30000

A3

B5

342.06250

347.06250

A53

B105

343.31250

348.31250

 

B6

342.07500

347.07500

 

B106

343.32500

348.32500

A4

B7

342.08750

347.08750

A54

B107

343.33750

348.33750

 

B8

342.10000

347.10000

 

B108

343.35000

348.35000

A5

B9

342.11250

347.11250

A55

B109

343.36250

348.36250

 

B10

342.12500

347.12500

 

B110

343.37500

348.37500

A6

B11

342.13750

347.13750

A56

B111

343.38750

348.38750

 

B12

342.15000

347.15000

 

B112

343.40000

348.40000

A7

B13

342.16250

347.16250

A57

B113

343.41250

348.41250

 

B14

342.17500

347.17500

 

B114

343.42500

348.42500

A8

B15

342.18750

347.18750

A58

B115

343.43750

348.43750

 

B16

342.20000

347.20000

 

B116

343.45000

348.45000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A46

B91

343.13750

348.13750

A96

B191

344.38750

349.38750

 

B92

343.15000

348.15000

 

B192

344.40000

349.40000

A47

B93

343.16250

348.16250

A97

B193

344.41250

349.41250

 

B94

343.17500

348.17500

 

B194

344.42500

349.42500

A48

B95

343.18750

348.18750

A98

B195

344.43750

349.43750

 

B96

343.20000

348.20000

 

B196

344.45000

349.45000

A49

B97

343.21250

348.21250

A99

B197

344.46250

349.46250

 

B98

343.22500

348.22500

 

B198

344.47500

349.47500

A50

B99

343.23750

348.23750

A100

B199

344.48750

349.48750

 

B100

343.25000

348.25000