Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 01сарын 10-ны өдрийн

A/05 /08 дугаар хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

Барилгын материалаас дотоод орчны агаарт ялгарах дэгдэмхий органик нэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

 

Нэгдлийн нэр

Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, мкг/м3

Шинжилгээний аргын стандарт

Ангилал3

 

3 хоногийн дараа

28 хоногийн дараа

Дэгдэмхий органик нэгдлүүдийн нийт хэмжээ

3000

300

ISO 14965:20002

­NIOSH 1500

NIOSH 1501

ISO 16017-1;2:200315

 

Хагас дэгдэмхий нэгдлүүдийн нийт хэмжээ

-

100

ISO 14965:20002

NIOSH 1500

NIOSH 1501

ISO 16000-6:20114

ISO 16017-1;2:200315

 

Формальдегид

50

50

ISO 14965:20002

NIOSH Method: 57009

NIOSH Method 350013

ISO 16000-3:20115

Хавдар үүсгэгч 2

Хортой 3

Арьс үрэвсүүлэгч 1B

Арьс мэдрэгжүүлэгч 1

Ацетилальдегид

50

50

ISO 14965:20002

ISO 16000-6:20114

Хавдар үүсгэгч 2

Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 2

Нэг удаагийн нөлөөллөөр эрхтэн системийг хордуулдаг бодис 3