Хэвлэх DOC Татаж авах

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны

02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/185

захирамжийн хоёрдугаар хавсралт

Орон нутгийн замын сангийн .............. оны

хөрөнгө төвлөрүүлэлт, зарцуулалтын тайлан гаргах маягт

 

 

Орлого, зарлага

Хөрөнгө төвлөрүүлэлт, зарцуулалтын үзүүлэлтүүд

..... оны ..... улирал

 

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

 

 

 

 

Авто замын сангийн хөрөнгө төвлөрүүлэлт:

Орон нутгийн авто зам, замын байгууламжаар тээврийн хэрэгсэл зорчсон төлбөр

 

 

Авто тээврийн болон өрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

 

 

Улсын ба орон нутгийн төсвөөс олгосон хөрөнгө

 

 

Авто замын тухай хууль зөрчсөн этгээдэд ногдуулсан торгуулийн тодорхой хувь хэмжээ

 

 

Зээл, тусламж, хандивын орлого болон бусад эх үүсвэр

 

 

           

           

           

           

           

           

           

Авто замын сангийн хөрөнгийн  зарцуулалт:

Зам, замын байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах

 

 

Хайгуул хийх, зураг төсөв боловсруулах

 

 

Их, дунд, засвар шинэчлэл хийх

 

 

Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх

 

 

Авто зам ашиглагч байгууллагын чадавхийг нэмэгдүүлэх

 

 

Мэргэжлийн хяналт, шалгалт явуулах

 

 

Орон нутгийн авто зам, замын байгууламжаар тээврийн хэрэгсэл зорчсоны төлбөрийг төвлөрүүлэхэд шаардагдах зардлыг шийдвэрлэх

 

 

Шаардлагатай бол мэргэжилтэн, инженерүүдийг сургах, барилгын норм ба дүрэм, стандарт, гарын авлага материалаар хангах

 

 

Замын хураамжийн тасалбар хэвлүүлэх

 

 

Авто зам сэтэлж нөхөн сэргээлт хийх ажил гүйцэтгэхэд

 

 

Үлдэгдэл

Эхний

 

 

Эцсийн