Хэвлэх DOC Татаж авах

/ХХЗХ-ны 2018 оны 18 дугаар тогтоолоор нэмсэн/

Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”-д нэмэлтээр оруулсан

7 дугаар хавсралт

Радио давтамжийн 450-470 МГц-ийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага

 

  1. Радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, суваг үүсгэх

1.1 Үндэсний радио давтамжийн хуваарилалтын хүснэгтэд /цаашид төлөвлөлт гэх/ тусгагдсан 450-470 МГц-ийн давтамжийн  зурвасыг  ашиглах  хуваарилалт, ашиглалтыг Хүснэгт 1-д тодорхойлсон. 

Хүснэгт 1. 450-470 МГц давтамжийн зурвасын хуваарилалт, ашиглалт

ОУЦХБ-ын хуваарилалт

I бүс

Үндэсний хуваарилалт

Ашиглалт

450-455

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ 5,286АА

5.209 5.271 5,286 5,286A S5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

450-455

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ 

хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнт бус хэлбэрээр ашиглана.

 

Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системд450-470 МГц-ийн зурвасыг ашиглана.

455-456

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ

5.286АА

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455-456

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ

456-459

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ  5,286АА

5.271 5.287 5.288

456-459

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ

460-470

ХӨДӨЛГӨӨНТ БУС

ХӨДӨЛГӨӨНТ

Цаг уур-хиймэл дагуул (сансар-газар)

5,286АА

5.287 5.288 5.289 5.290

460-470

ХӨДӨЛГӨӨНТ

 

       

 

2. Сувгийн хуваарилах нөхцөл шаардлага

 

2.1  Харилцааны тоон радио станцууд нь хоорондоо шууд горимд гар станц-гар станц холбоотонд болон бааз станц-гар станц холбоотонд сувгуудыг хуваарилж, радио давтамжийн тоон/аналогисувгийн хуваарилалтаар ашиглана.

 

2.2 Харилцааны радио станцад ашиглах суурин ба хөдөлгөөнт үйлчилгээнд хуваарилагдсан ультра хэт богино долгионы (UHF) 450-470 МГц радио давтамжийн зурваст суурин, хөдөлгөөнт/зөөврийн төхөөрөмжүүдийн тоонд үндэслэн доорх хүснэгт 2-д үзүүлсэн радио давтамжийн сувгийн хуваарилалтын шалгуурыг баримтална.

 

Хүснэгт 2. Радио давтамжийн сувгийн хуваарилалтын шалгуур

 

Сувгийн хуваарилалтын төрөл

Зөөврийн төхөөрөмжийн тоо

Хамгийн их боломжит дамжуулах чадал

Давтамжийн хуваарилах хэлбэр

Нэг давтамж, 12.5 кГц

10 хүртэлх

5 Вт (e.r.p)

Хамтран-ашиглах

Нэг давтамж, 25 кГц

10<

50 Вт (e.r.p)

Хамтран-ашиглах

Хос давтамж

10<

100 Вт (e.r.p)

Тусгайлан-ашиглах

 

2.3 Радио давтамжийн 458-460 МГц-ийн зурвасын хуваарилалтыг хүснэгт 3-д тодорхойлсон. 

 

 Хүснэгт 3. 458-460 МГц давтамжийн зурвасын хуваарилалт

 

 

------ oOo --------