Хэвлэх DOC Татаж авах

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05

дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

Маягт 2

ЭНД дарж үзнэ үү.

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ “Б ХЭСЭГ”

 

Албан хаагчийн эцэг(эх)-ийн нэр ............................ өөрийн нэр ............................. шинээр

 

Нэг.Албан тушаалын карт

1

Байгууллагын нэр:

 

2

Нэгжийн нэр

 

3

Албан тушаалын нэр

 

4

Албан тушаалын ангилал

 

5

Албан тушаалын зэрэглэл

 

6

Албан тушаал бий болгосон шийдвэрийн нэр

 

7

Албан тушаал бий болгосон огноо

 


Хоёр.Албан тушаалын томилгоо:

Д/д

Томилогдсон албан тушаалын нэр

Томилсон огноо, шийдвэрийн нэр, дугаар

Өөрчилсөн огноо, шийдвэрийн нэр, дугаар

Өөрчилсөн шалтгаан

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Гурав.Албан тушаалын зэрэг дэв, цол:

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Зэрэг дэв, цолны нэр

Шийдвэрийн огноо, дугаар

Үнэмлэхийн дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дөрөв.Цалин хөлсний талаарх мэдээлэл

(Төрийн албаны тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.2-т заасан цалин хөлсийг бичнэ)

Он

Цалин хөлс /мян.төг/

 

 

Тайлбар

 

Албан тушаалын

 

Онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл

 

Зэрэг дэвийн нэмэгдэл

 

Цолны нэмэгдэл

 

Бусад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Тайлбар” хэсэгт цалин хөлсийг өөрчилсөн үндэслэл, шийдвэрийн нэр, огноог бичнэ.

Тав. Урамшууллын талаарх мэдээлэл

(Төрийн албаны тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1, 51.4-т заасан урамшууллыг бичнэ)

Урамшуулал авсан огноо

Урамшууллын нэр, мөнгөн дүн /мян.төг/

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Урамшуулсан үндэслэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зургаа.Нөхөх төлбөрийн талаарх мэдээлэл

Төрийн албаны тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1-59.8-д заасан нөхөх төлбөрийг бичнэ)

Нөхөх төлбөр олгосон огноо

 Нөхөх төлбөрийн нэр, мөнгөн дүн /мян.төг/

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Нөхөх төлбөр олгосон үндэслэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Долоо.Шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

(Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 буюу уг хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд заасныг болон 40 дүгээр зүйлийн 40.1, 40.2-т заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөний улмаас ногдуулсан сахилгын шийтгэлийг бичнэ)

Байгууллагын нэр

Шийтгэл ногдуулсан албан тушаалтан

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар

Юуны учир, ямар шийтгэл ногдуулсан*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.6-д заасныг үндэслэн сахилгын шийтгэлгүйд тооцсон тухай энэ хэсэгт бичиж болно).

Найм.Хувийн хэргийг мэдээллийг хянасан, баяжуулсан тухай бүртгэл

Мэдээллийн агуулга

Баяжуулалт хийсэн огноо

Хянаж, баяжуулалт хийсэн албан тушаалтны нэр

Баяжилт хийсэн

огноо

Тайлбар