Хэвлэх DOC Татаж авах

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын

дөрөвдүгээр хавсралт

 

Маягт 3

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГТ БАЙХ ҮНДСЭН БАРИМТ

БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ БИЧИХ ХҮСНЭГТ

 .............................................. ...............................................

 /Эцэг (эх)-ийн нэр/ /өөрийн нэр/

 

 

 

Д/д

 

 

Баримт бичгийн нэр

Баримт бичгийг бүрдүүлсэн огноо

Хуудасны тоо

Баяжуулалт хийсэн тухай тэмдэглэл

Хувийн хэргийг бүрдүүлж, баяжуулалт хийсэн албан тушаалтны нэр

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товъёог бичсэн:

 ........................................... ........................................ ..................................

 /Албан тушаал/ /нэр/ /Гарын үсэг/

 

 Огноо: .......................................