Хэвлэх DOC Татаж авах

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн

А/502 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

Донорын зөвшөөрлийн хуудас-ДЗМ-1 (Маягт №1)

 

                       Код, дугаар

                       Монгол Улсын иргэн  ............................... Ургийн овог, ......................... Эцэг/эхийн нэр, ................................... Нэр

                       Хэрвээ Миний бие гэнэтийн осол болон тархинд цус харваж тархины үхэлд орсон тохиолдолд бусдын амь насыг аврах хүнлэг өгөөмөр сэтгэлийн үүднээс өөрийн эрхтнээ бусдад шилжүүлэн суулгахыг зөвшөөрч байна.

                       Зөвшөөрсөн: Ургийн овог............................. Эцэг/эхийн нэр, .................................................

                       Нэр ................................ Регистрийн дугаар (Иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана)

                      Зөвшөөрсөн иргэний баталгаат гарын үсэг:                         Хүлээн авсан:

 

                     ........................................................................                         Албан тушаал: ................................................

                                                                                                                     /Гарын үсэг, тамга, тэмдэг/

                                                                                                                     Нэр: ................................................................

 

                  Хүлээн авсан: ....... он ..... сар .... өдөр ....... цаг........минут

 

                 Зохицуулах  албанд  мэдэгдсэн:  он...сар....өдөр.....цаг... минут

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдрийн

А/502 дугаар тушаалын  гуравдугаар хавсралт

 

Донорын зөвшөөрлөөс татгалзах хуудас-ДЗМ-2 (Маягт №2)

                            Код, дугаар:...............

                       

                           Монгол Улсын иргэн  ............................... Ургийн  овог, ......................... Эцэг (эх)-ийн нэр, .................................................

                           Нэр би өөрийн эрхтнийг донор болгон шилжүүлэн суулгах зөвшөөрлөөс ............................................................................... шалтгааны улмаас ............ оны ............сарын ..........өдөр  татгалзаж байна.

 

                           Донор  болох  зөвшөөрлөөс татгалзсан:  ............................. Эцэг (эх)-ийн нэр, ................................................. Нэр ...................... Регистрийн дугаар (Иргэний үнэмлэхийг хуулбарыг хавсаргана.)

 

                          Татгалзсан  баталгаат гарын үсэг:                                         Хүлээн авсан:

 

                          ...........................................................                                     Албан тушаал: ................................................

 

                     /Гарын үсэг, тамга, тэмдэг/

 

                    Нэр: ................................................................

 

 

Хүлээн авсан: .......... он ..... сар .... өдөр .......  цаг, минут