Засгийн газрын 2021 оны 151 дүгээр

  тогтоолын хавсралт

 

 

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

 

Оюуны өмчийн байгууллагаас үзүүлэх

үйлчилгээний нэр

Үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

(төгрөг)

Нэг.Патентын үйлчилгээ

1.1.

Шинэ бүтээлийн патентын цаасан мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх

-5 томьёололтой мэдүүлэг

-5-аас дээш томьёолол тус бүрд          

 

 

35,000

5,000

1.2.

Ашигтай загварын патентын цаасан мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх, шүүлт хийх

-5 томьёололтой мэдүүлэг

-5-аас дээш томьёолол тус бүрд          

 

 

25,000

5,000

1.3.

Мөн чанарын шүүлт хийх

-5 томьёололтой мэдүүлэг

-5-аас дээш томьёолол тус бүрд                      

 

40,000

5,000

1.4.

Орчуулга ирүүлэх хугацааг сунгуулах

20,000

1.5.

Эрх шилжүүлсэн акт, зохиогчийн баталгаа, итгэмжлэлийг ирүүлэх хугацааг сунгуулах

15,000

1.6.

Мэдүүлэг гаргаснаас хойш давамгайлах эрх хүсэх

20,000

1.7.

Давамгайлах огноог нотлох баримт ирүүлэх хугацааг сунгуулах

15,000

1.8.

Нэмэлт, өөрчлөлт хийж ирүүлэх хугацааг сунгуулах

20,000

1.9.

Нэмэлт, өөрчлөлт хийж ирүүлэх

15,000

1.10.

Бүрдлийн шүүлтийн явцад нэмэлт, өөрчлөлт хийж ирүүлэх хугацааг сунгуулах

15,000

1.11.

Патентын мэдүүлэгт өөрчлөлт оруулах

25,000

1.12.

Хайлтын тайланг үндэслэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хугацааг сунгуулах

25,000

1.13.

Шүүлтийн тайланд хариу ирүүлэх хугацааг сунгуулах

15,000

1.14.

Бүтээгдэхүүний загварын цаасан мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх, шүүлт хийх

-5 хувилбартай мэдүүлэг

-5-аас дээш хувилбар тус бүрд 

 

 

35,000

3,000

1.15

Улсын бүртгэлд бүртгэж, патент олгох

25,000

1.16.

Патентийг хүчинтэй байлгах хугацааны хураамж төлөх хугацааг сэргээх хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэх

30,000

1.17.

Мэдүүлэг гаргагч, эсхүл патент эзэмшигчийн нэр, хаяг өөрчлөх, эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх

25,000

1.18.

Патентын лицензийн гэрээг бүртгэх

35,000

Хоёр.Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын үйлчилгээ

2.1.

Барааны тэмдгийн цаасан мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

50 000

5,000

2.2.

Гэрчлэх тэмдэг, хамтын тэмдгийн цаасан мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

 

55,000

5,000

2.3.

Барааны тэмдгийг бүртгэхээс татгалзах тухай урьдчилсан шийдвэрт хариу ирүүлэх хугацааг сунгуулах

15,000

2.4.

Эсэргүүцэл гаргах хугацааг сунгуулах

30,000

2.5.

Газар зүйн заалтын цаасан мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

 

55,000

5,000

2.6.

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын гэрчилгээ олгох

30,000

2.7.

Барааны тэмдгийн бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

 

40,000

3,000

2.8.

Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр, хаягийн өөрчлөлт хийх, ангилал болон бараа үйлчилгээний нэрсийн жагсаалтаас хасалт хийх

40,000

2.9.

Газар зүйн заалтын улсын бүртгэлд өөрчлөлт оруулах

25,000

2.10.

Олон улсын мэдүүлгийг хянаж, гэрчлэх

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

40,000

5,000

2.11.

Барааны тэмдгийн лицензийн гэрээг бүртгэх

25,000

2.12.

Барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсонд тооцуулах тухай хүсэлт хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх

5,000,000

2.13.

Барааны тэмдгийг нийтэд түгээмэл болсонд тооцож, гэрчилгээ олгох

5,000,000

Гурав.Зохиогчийн эрхийн үйлчилгээ

3.1.

Зохиогчийн эрхийн бүтээл бүртгүүлэх хүсэлтийг цаасаар өгөх

50,000

3.2.

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох

15,000

Дөрөв.Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн үйлчилгээ

4.1.

Маргаан шийдвэрлэх зөвлөлийн үйлчилгээ

200,000

Тав.Оюуны өмчийн мэдээллийн сангаас лавлагаа, хуулбар олгох

болон бусад үйлчилгээ

5.1.

Улсын бүртгэл, мэдүүлгийн бүртгэлтэй холбоотой лавлагаа гаргаж өгөх

20,000

5.2.

Үрэгдүүлсэн патент, гэрчилгээг нөхөн олгох

30,000

5.3.

Бусад гэрээг бүртгэх

25,000

5.4.

Бүртгэлд засвар оруулах, шинээр патент, гэрчилгээ олгох

15,000

5.5.

Эх баримтаас хуулбар олгох

100

(нэг хуудас)

5.6.

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулж, тусгай зөвшөөрөл олгох

65,000

5.7.

Оюуны өмчийн үнэлгээчин болон зуучлагчийн бүртгэлийн үйлчилгээ

100,000

5.8.

Барааны тэмдгийн мэдүүлгийг яаралтай журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлт гаргах

300,000

Зургаа.Цахим үйлчилгээ

6.1.

Шинэ бүтээлийн патентын цахим мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх

-5 томьёололтой мэдүүлэг

-5-аас дээш томьёолол тус бүрд

 

 

25,000

5,000

6.2.

Ашигтай загварын патентын цахим мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх, шүүлт хийх

-5 томьёололтой мэдүүлэг

-5-аас дээш томьёолол тус бүрд          

 

 

15,000

5,000

6.3.

Бүтээгдэхүүний загварын цахим мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх, шүүлт хийх

-5 хувилбартай мэдүүлэг

-5-аас дээш хувилбар тус бүрд 

 

 

25,000

3,000

6.4.

Барааны тэмдгийн цахим мэдүүлэг хүлээн авч, бүртгэх мэдүүлгийн бүртгэлд

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

 

40,000

5,000

6.5.

Гэрчлэх тэмдэг, хамтын тэмдгийн цахим мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

 

45,000

5,000

6.6.

Газар зүйн заалтын цахим мэдүүлэг хүлээн авч, мэдүүлгийн бүртгэлд бүртгэх

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

 

45,000

5,000

6.7.

Барааны тэмдгийн бүртгэлийн хүчинтэй байх хугацааг сунгуулах хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

-3 ангилалтай (бараа, үйлчилгээний)

-3-аас дээш ангилал тус бүрд

 

 

30,000

3,000

6.8.

Барааны тэмдэг эзэмшигчийн эрх шилжүүлэх, нэр, хаягийн өөрчлөлт хийх, ангилал болон бараа үйлчилгээний нэрсийн жагсаалтаас хасалт хийх хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

30,000

6.9.

Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг цахимаар бүртгэх

25,000

6.10.

Цахим патент, гэрчилгээ олгох

Үнэгүй

6.11.

Шинэ бүтээлийн цахим сангаас хайлт хийж, мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй

6.12.

Ашигтай загварын цахим сангаас хайлт хийж, мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй

6.13.

Барааны тэмдгийн цахим сангаас хайлт хийж мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй

6.14.

Бүтээгдэхүүний загварын цахим сангаас хайлт хийж, мэдээлэл лавлагаа авах

Үнэгүй

6.15.

Зохиогчийн эрхийн цахим сангаас хайлт хийж, мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй

6.16.

Шинэ бүтээлийн цахим сангаас мэдүүлгийн төлөв байдлын талаар мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй

6.17.

Ашигтай загварын цахим сангаас мэдүүлгийн төлөв байдлын талаар мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй

6.18.

Барааны тэмдгийн цахим сангаас мэдүүлгийн төлөв байдлын талаар мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй

6.19.

Бүтээгдэхүүний загварын цахим сангаас мэдүүлгийн төлөв байдлын талаар мэдээлэл, лавлагаа авах

Үнэгүй