Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны

04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 37 дугаар

                                                                                         зарлигийн хоёрдугаар хавсралт

 

 

 

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХООРОНДЫН ОРОН ТООНЫ БУС

БАЙНГЫН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Нэг. Гадаад бодлогын аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

Хоёр. Мэдээллийн аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

 

Гурав. Мэргэжлийн хяналтын аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

 

Дөрөв. Тусгай албадын аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

 

 

 

Тав. Цэргийн бодлогын аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

 

Зургаа. Шашны асуудлын аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

 

Долоо. Эдийн засгийн аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

 

Гишүүд:

 

Найм. Экологийн аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

 

Ес. Хүнсний аюулгүй байдлын ажлын хэсэг

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:

 

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд:

 

 

 

 

 

---оОо---