Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын

2011 оны 123 тоот тушаалын хавсралт

 

НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ЗАРДАЛ

 

Нэг.Гэрээ, хэлцэлтэй холбогдсон баримт бичгийг гэрчлэхэд дор дурдсан үйлчилгээний хөлс авна. Үүнд:

Д/Д

НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛБЭР

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

1.

1.Үнэ тодорхойгүй гэрээ, хэлцэл гэрчлэх

Компаний эрх, газар эзэмших,ашиглах эрх, ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын лиценз эзэмших эрх

10 000

Бусад эрх/оюуны өмчтэй холбогдох эрх, баталгааны болон батлан даалтын гэрээ г.м/

8000

2.Эд хөрөнгө хөлслүүлэх, түрээслүүлэх гэрээ, хэлцэл гэрчлэх

8000

3.Тодорхой үнийн дүн, төлбөрийн хэмжээ бүхий бүх төрлийн гэрээ, хэлцлийг гэрчлэх:

 

3.1.1 000 000 хүртэл төгрөгийн

Үнийн дүнгийн

0.5 хувиар

3.2.Үнийн дүн нэг сая төгрөг давсан тохиолдолд дараах шатлалаар авна.

 

3.2.1.1 000 001-10 000 000₮

10 000

3.2.2.10 000 001-25 000 000₮

25 000

3.2.3.25 000 001-100 000 000₮

50 000

3.2.4.100 000 001-300 000 000₮

100 000

3.2.5.300 000 001-500 000 000₮

200 000

3.2.6.500 000 001-ээс дээш ₮

300 000

4.Гэрээ, хэлцэл, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан, хугацаа сунгасан, цуцалсныг гэрчлэх

3000

5.Өвлөх эрх, гэрээслэл гэрчлэх, өвлөгдөх эд хөрөнгийг хамгаалах, гэр бүлийн гишүүдийн дундаа хамтран болон дундаа хэсгээр өмчлөх эд хөрөнгөөс ногдох хэсгээ өмчлөх эрх гэрчлэх

Үнийн дүнгийн

1 хувиар

 

Хоёр.Гэрээ, хэлцлээс бусад төрлийн баримт бичиг гэрчлэхэд дор дурьдсан үйлчилгээний хөлс авна. Үүнд:

Д/Д

НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛБЭР

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх

500

/нүүр тутмаас/

2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, газар өмчлөх, ашиглах, эзэмших эрхийн гэрчилгээ ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, хадгаламжийн дэвтэр, галт зэвсэг эзэмших эрхийн гэрчилгээ, үнэт цаас эзэмших эрхийн гэрчилгээ зэрэг үл хөдлөх эд хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг нотолсон баримт бичиг гэрчлэх

2500

3.Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх

2000

/тус бүр/

4.Итгэмжлэл гэрчлэх:

4.1.Тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн халамжтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх

2000

4.2.Эд хөрөнгө өмчлөх, эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахтай холбоотой итгэмжлэл гэрчлэх

10 000

4.3.Бусад тодорхой үйлдэл хийх эрх олгох итгэмжлэл гэрчлэх

5000

5.Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбогдох баримт бичиг гэрчлэх

10 000

6.Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах баримт бичиг гэрчлэх /гэрээ, дүрэм тус бүрээс/

15 000

7.Нотариатчийн мэдэгдэх хуудас бичих

3000

8.Орчуулсан баримт бичиг гэрчлэх

400

/нүүр тутмаас/

9.Үүргийн гүйцэтгэлийн зүйлийг хадгалах, бусдад шилжүүлэх

"Нэг"-ийн 3.1, 3.2 дахь хэсэгт заасны дагуу авна.

10.Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр нотариатын үйлчилгээг бүх нийтийн амралтын өдөр хийвэл

2 дахин нэмэгдүүлнэ

 

Гурав. Эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөд дор дурьдсан үйлчилгээний хөлс авна. Үүнд:

3.1.Тодорхой асуудлаар эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөд 30 минут хүртэл 10 000 төгрөг

 

Дөрөв. Бусад үйлчилгээ үзүүлэхэд дор дурьдсан үйлчилгээний хөлс авна. Үүнд:

 

д/д

Нотариатын үйлчилгээний хэлбэр

 

Үйлчилгээний хөлс

4.

 

 

 

 

 

 

 

1.Баримт бичгийн төсөл боловсруулах

5000

/нүүр тутмаас/

2.Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр үндсэн материал шалгах

3000

2.1.Архивын материалаас баримт бичгийг үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр хуулбарлах

1000

/нүүр тутмаас/

2.2.Мэдүүлэг гаргагчийн хүсэлтээр улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдүүлэг илгээх, бүртгүүлэхэд зуучлах /энэ хэсгийг ХЗДХС-ын 2019 оны А/38-р тушаалаар нэмсэн/

20.000

3.Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр ажлын байрнаас өөр газар очиж үйлчилгээ үзүүлэхэд:

3.1.Тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн халамжтай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх/өвчтэй,хэвтэрт байгаа иргэд хамаарна/ 5000

 

3.2.3.1-т зааснаас бусад иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх

10 000

/цагийн/

 

Тав. Тээврийн болон хувилах үйлчилгээний зардал:

Д/Д

НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛБЭР

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

5.

1.Тээврийн болон хувилах үйлчилгээний зардал

Бодит зардлаар