ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
136 
1997-10-02
1997-10-02
 
1998-01-27-ны өдрийн 1145 
3
53 
1998-04-17
1998-04-17
 
1998-04-29-ний өдрийн 118 
8
91 
2018-05-04
2018-05-25
 
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
9
82 
2018-04-23
2018-05-17
 
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
11
318/168 
2005-11-22
2005-11-22
2007-04-03-ны өдрийн 2696 
12
288/А/101 
2003-10-14
2003-10-14
2003-10-21-ний өдрийн 2284 
13
А/91,А/61 
2018-05-02
2018-07-16
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн. 
15
166 
2000-06-14
2000-06-14
 
2003-06-23-ны өдрийн 2110-д 
16
А/304, А/699, А/460 
2018-11-15
2018-12-14
 
2018-12-05-ны 4053-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
А/91 
2018-04-13
2018-05-17
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
18
А/63,А/15 
2016-02-25
0000-00-00
 
20
171 
2011-10-07
2011-10-07
  
2011-11-16-ны өдрийн3289 
28
А/11 
2021-01-20
2021-02-03
 
2021-01-28-ны 4989-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
33
А-138 
2020-04-29
2020-05-19
 
2020-05-08-ны 4788. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
А/31 
2013-02-26
0000-00-00
 
2013-05-20-ны өдрийн 3377 
35
А/85/241 
2015-06-17
0000-00-00
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлээгүй.