ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
160 
2017-09-25
2017-10-23
 
2017-10-24-ний 3800-д, ЗХХАЭ-ийн № 30-т нийтлэгдсэн. 
8
252 
2003-12-18
0000-00-00
 
2004-01-28-ны 2409-д бүртгэсэн. 
11
А/152 
2020-03-27
2020-04-22
 
2020-04-14-ний 4753.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
А/166,А/559, 222 
2020-12-02
2020-12-18
 
2020-12-15-ны 4923-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 35 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
315 
2001-11-02
2002-01-01
 
2001 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1797 
19
А-294/340 
2017-11-24
2018-02-13
 
2018-02-05-ны 3848-д, ЗХХАЭ-ийн № 6-д нийтлэгдсэн 
20
142 
2006-09-15
0000-00-00
 
2006-10-19-ний өдрийн 2651-т 
22
А/147 
2018-07-25
2018-07-27
 
2018-07-25-ны 3974-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
23
А/272 
2020-08-19
2020-09-03
 
2020-08-31-ний 4858-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
114-А 
2017-09-05
2017-10-23
 
2017-10-24-ны 3796-д, ЗХХАЭ-ийн №30-д нийтлэгдсэн 
31
А/102 
2021-05-14
2021-06-15
 
2021-06-08-ны 5298-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
32
168 
2019-06-24
2019-07-26
 
2019-07-26-ны 4442. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 24.