ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
91 
1997-06-11
1997-06-11
1997-07-07-ны өдрийн 1025 
2
283/252/642 
2007-09-24
2007-09-24
 
3
93/107 
2003-05-16
2003-05-16
2003-11-12-ны өдрийн 2314 
4
24 
2004-02-13
2004-02-13
2004-03-01-ний өдрийн 2435 
7
А/443 
2018-11-17
2018-12-03
 
2018-11-29-ний 4040-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
8
А/278 
2017-09-22
2017-10-13
2017-10-12-ны 3795-д, ЗХХАЭ-н 2017 оны № 29-д нийтлэгдсэн 
9
А/185 
2017-06-29
2017-10-04
ЗХХАЭ-ийн№28-д нийтлэгдсэн. 
11
216 
2011-08-09
2011-08-09
 
2012-01-30-ны өдрийн 3310 
12
62 
2021-03-23
0000-00-00
2021-04-13-ны өдөр хүлээн авсан. 
13
167 
2009-06-26
2009-06-26
2009-07-09-ний өдрийн 3058 
14
01 
2016-01-05
2016-02-15
2015-12-18-ны өдрийн 3589 н.ө-1 
16
А/211/A/628 
2020-12-28
0000-00-00
ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
17
А/238 
2018-05-01
2018-05-17
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
20
336/247 
2007-09-24
2007-09-24
 
2007-10-08-ны өдрийн 2755 
21
492 
2010-11-04
2010-11-04
 
2010-11-24-ний өдрийн 3201 
23
13 
2003-01-23
2003-01-23
 
2003-02-07-ны өдрийн 1953-т 
25
113 
2003-05-27
2003-05-27
 
2003-06-10-ны өдрийн 2089-д 
28
35 
2009-02-12
2009-02-12
2009-03-12-ны өдрийн 3004 
29
А/179 
2020-09-17
2020-09-26
 
2020-09-22-ны 4871-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 28 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
А/154 
2020-08-17
2020-09-03
 
2020-08-27-ны 4856-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
136/А/202 
2018-06-22
2018-07-16
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн. 
32
А/94, А/493 
2021-06-22
0000-00-00
2021-07-06-ны өдөр хүлээн авсан. 
34
75,А/46,47 
2014-03-11
0000-00-00
 
36
405, А-70, А/294, А/157 
2016-12-15
2017-01-09
 
37
А/29 
2012-11-22
2012-11-22
 
2012-12-19-ний өдрийн 3347 
38
124 
2021-07-30
2021-08-27
 
2021-08-23-ны 5238-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 26 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
34, А/29 
2020-02-12
0000-00-00
2020-02-14-ний өдөр хүлээн авсан. 
43
248/А-87/А/156 
2017-07-18
0000-00-00
2017-08-02-ний өдөр хүлээн авсан. 
45
352 
2008-10-09
2008-10-09
 
2008-10-14-ний өдрийн 2950 
49
59/А/18 
2003-03-06
2003-03-06
2003-07-18-ны өдрийн 2190