ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
А/677 
2020-12-10
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5013-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
319,А/160 
2018-12-31
2019-03-16
 
2019-03-11-ний 4267 дугаарт бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
226/193/157 
2003-07-31
2003-07-31
 
2003-10-23-ны өдрийн 2300 
5
А/195 
2021-07-27
2021-08-07
 
2021-08-05-ны 5413-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн 
8
А/407 
2017-11-01
2017-11-13
  
2017-11-08-ны 3805-д, ЗХХАЭ-ийн № 32-д нийтлэгдсэн 
11
А/142 
2018-04-16
2018-05-04
 
2018-04-26-ны 3889-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 15-д нийтлэгдсэн. 
12
А/503 
2017-12-11
2018-01-02
 
2017-12-27-ны 3823-д, ЗХХАЭ-ийн № 1-т нийтлэгдсэн 
14
А/554 
2019-12-06
2019-12-27
 
2019-12-26-ны 4578. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
15
А/09 
2018-01-17
2018-02-13
 
2018-02-05-ны 3849-т, ЗХХАЭ-ийн № 6-д нийтлэгдсэн