ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
03/12 
2021-07-02
2021-07-28
 
2021-07-22-ны өдрийн 5393-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
06 
2021-02-03
2021-03-03
 
2021-03-02-ны өдрийн 5072-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
3
02 
2021-06-11
2021-07-28
 
2021-07-20-ны 5379-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
05 
2021-04-28
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5251-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
06 
2021-01-15
2021-02-03
 
2021-01-27-ны 5000-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
04 
2021-06-14
2021-06-25
 
2021-06-25-ны 5336-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
17 
2021-03-19
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5173-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
06 
2021-02-08
2021-03-12
 
2021-03-09-ны 5103-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
9
04 
2021-05-11
2021-05-26
 
2021-05-24-ний өдрийн 5263-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
12 
2021-05-12
2021-06-04
 
2021-06-04-ний 5286-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 18 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
05 
2020-12-17
2021-07-02
 
2021-06-28-ны 5339-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
12
05 
2021-05-10
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5254-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
05 
2021-05-04
2021-05-26
2021-05-17-ны 5256-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
06 
2021-05-04
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5255-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
15
04 
2021-06-14
2021-08-07
 
2021-07-30-ны 5409-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн 
16
12 
2020-12-17
2021-06-25
 
2021-06-22-ны 5329-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
12 
2021-05-18
2021-06-15
 
2021-06-08-ны 5292-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
18
06 
2021-06-15
2021-07-09
 
2021-07-06-ны 5357-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
04 
2021-04-08
2021-04-23
 
2021-04-22-ны 5221-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
20
06 
2021-05-19
2021-06-15
 
2021-06-08-ны 5294-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
21
05 
2021-05-19
2021-06-15
 
2021-06-08-ны 5293-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
23
05 
2021-03-15
2021-04-02
 
2021-03-26-ны 5161-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
82 
2019-12-03
2019-12-27
2019-12-23-ны 4567. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
25
41 
2020-01-22
2020-06-02
 
2020-05-27-ны 4805-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
28
23 
2021-09-17
0000-00-00
 
2021-10-08-ны өдрийн 5487-д бүртгэсэн. 
29
15 
2020-12-30
2021-02-19
2021-02-16-ны 5057-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
03 
2018-11-02
2019-02-08
 
2019-01-16-ны 4162-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
31
05 
2020-12-16
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4973-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
32
06 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4945-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
33
79 
2019-12-03
2020-01-10
 
2020-01-08-ны 4616. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
34
29 
2018-12-07
2019-02-08
 
2019-01-28-ны 4186-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
35
14 
2020-12-18
2021-03-12
 
2021-03-04-ний өдрийн 5092-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
17 
2021-05-26
2021-06-25
2021-06-18-ны 5318-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
37
20 
2021-02-22
2021-04-23
 
2021-04-23-ны 5223-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
39
22 
2021-06-02
2021-07-02
 
2021-07-02-ны 5343-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
40
48 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4711. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
41
20 
2021-02-24
0000-00-00
 
2021-03-15-ны өдрийн 5124-д бүртгэсэн. 
42
76 
2019-12-03
2019-12-27
 
2019-12-20-ны 4558. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37-д нийтлэгдсэн. 
43
78 
2019-12-03
2019-12-27
2019-12-20-ны 4566. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
44
2021-01-29
2021-06-25
 
2021-06-18-ны 5315-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
45
05 
2021-01-29
2021-04-13
 
2021-04-13-ны 5197-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
3/8 
2021-06-29
2021-07-09
 
2021-07-06-ны 5354-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
48
12/02 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4123-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
49
2/16 
2020-12-18
2021-02-05
2021-01-29-ний 5012-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
50
12/03 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4124-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн.