ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
82 
2019-12-03
2019-12-27
2019-12-23-ны 4567. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
2
41 
2020-01-22
2020-06-02
 
2020-05-27-ны 4805-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
3
02/07 
2020-12-16
2021-01-15
2021-01-08-ны 4950-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
4
03/07 
2018-12-14
2019-01-24
  
2019-01-14-ний 4156-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
5
04/14 
2019-12-12
2020-01-10
  
2020-01-08-ны 4608. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
6
29 
2018-12-14
2019-01-02
  
2018-12-27-ны 4100-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
7
2/11 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4943-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
8
2/12 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4944-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
9
18 
2018-12-20
2019-03-16
 
2019-03-14-ний 4272-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
13 
2020-12-18
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4947-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
13
12 
2018-12-20
2019-02-08
 
2019-02-04-ний 4219-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
14
14 
2020-12-31
2021-04-13
 
2021-04-07-ны 5195-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
15
01 
2020-01-17
2020-01-31
2020-01-30-ны 4681. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
16
08/02 
2018-06-27
2018-07-27
 
2018-07-23-ны 3969-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
17
04/05 
2021-05-06
2021-06-04
 
2021-05-31-ний 5279-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 18 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
12/07 
2019-12-02
2019-12-27
2019-12-20-ны 4559. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37-д нийтлэгдсэн. 
19
8/13 
2018-12-12
2019-01-02
 
2018-12-21-ний 4086-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
20
8/05 
2018-12-12
2019-01-02
 
2018-12-21-ний 4085-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
21
3/01 
2021-01-27
2021-02-19
 
2021-02-16-ны 5054-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
22
12/05 
2020-09-25
2020-10-29
 
2020-10-29-ний өдрийн 4901-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
23
01 
2021-01-19
2021-04-13
 
2021-04-07-ны 5194-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
18 
2021-02-08
2021-07-09
2021-07-08-ны 5372-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
08 
2018-07-04
2018-08-20
2018-08-13-ны 3982-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
26
01 
2021-03-05
2021-04-23
 
2021-04-15-ны 5202-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
04 
2021-03-05
2021-04-23
 
2021-04-15-ны 5203-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
06 
2021-03-05
2021-04-23
2021-04-15-ны 5204-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
29
01 
2021-02-26
2021-05-07
2021-04-29-ний 5231-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
02 
2021-02-26
2021-04-23
 
2021-04-22-ны 5220-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
02 
2021-04-28
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5250-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
32
01 
2021-04-28
2021-05-26
2021-05-17-ны 5249-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
33
2/07 
2020-12-18
2021-03-12
2021-03-09-ны 5108-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
03 
2021-01-22
2021-03-12
 
2021-03-10-ны өдрийн 5116-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
35
04 
2021-01-29
2021-02-19
 
2021-02-16-ны 5052-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
02 
2021-01-29
2021-02-19
2021-02-16-ны 5053-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
37
04 
2021-01-22
2021-03-12
 
2021-03-10-ны өдрийн 5117-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
14 
2020-12-18
2021-01-15
2021-01-11-ний өдрийн 4957-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн.