ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
03/12 
2021-07-02
2021-07-28
 
2021-07-22-ны өдрийн 5393-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
06 
2021-02-03
2021-03-03
 
2021-03-02-ны өдрийн 5072-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
3
02 
2021-06-11
2021-07-28
 
2021-07-20-ны 5379-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
23 
2021-09-17
0000-00-00
 
2021-10-08-ны өдрийн 5487-д бүртгэсэн. 
7
15 
2020-12-30
2021-02-19
2021-02-16-ны 5057-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
03 
2018-11-02
2019-02-08
 
2019-01-16-ны 4162-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
9
05 
2020-12-16
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4973-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
10
06 
2020-12-16
2021-01-08
 
2021-01-07-ны 4945-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
11
12/02 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4123-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
12
2/16 
2020-12-18
2021-02-05
2021-01-29-ний 5012-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
12/03 
2018-12-14
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4124-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
14
06 
2020-12-18
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4974-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
15
10/10 
2019-12-18
2020-04-11
 
2020-04-09-ний 4748. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 11-т нийтлэгдсэн. 
16
03/04 
2021-07-02
2021-07-28
2021-07-22-ны өдрийн 5394-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
04/25 
2021-05-27
2021-07-28
2021-07-22-ны өдрийн 5392-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
01/07 
2020-02-06
2020-10-20
 
2020-10-12-ны өдрийн 4888-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 30-д нийтлэгдсэн. 
20
02/05 
2020-12-15
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4978-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
21
10/05 
2019-12-16
2020-04-03
 
2020-03-27-ны 4740. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 10-т нийтлэгдсэн. 
22
12/08 
2019-12-13
2020-02-22
 
2020-02-17-ны 4709. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
23
2/13 
2020-12-18
2021-06-04
2021-05-31-нna 5277-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 18 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
12/10 
2019-12-13
2020-01-23
 
2020-01-14-ний 4635. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 01 сарын 23-ны өдрийн № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
3/04 
2021-03-19
2021-04-13
2021-04-05-ны 5180-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
12/01 
2019-09-27
2019-10-25
 
2019-10-16-ны 4483. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 30. 
28
11/11 
2018-12-07
2019-09-17
 
2019-09-16-ны 4464. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 27. 
29
11/10 
2018-12-07
2019-09-17
 
2019-09-16-ны 4463. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 27. 
30
12/14 
2019-04-11
2020-02-22
 
2020-02-11-ний 4710. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
31
3/8 
2021-07-29
2021-09-15
 
2021-09-16-ны өдрийн 5459-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 28 дугаарт нийтлэгдсэн. 
33
11/04 
2018-12-18
2019-02-22
 
2019-02-22-ны 4242-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
34
11/03 
2018-12-18
2019-02-22
 
2019-02-22-ны 4241-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
35
3/10 
2021-05-06
2021-05-26
 
2021-05-25-ны өдрийн 5268-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
15/12 
2019-11-28
2020-01-10
 
2020-01-02-ны 4597. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
40
2/12 
2020-12-18
2021-01-22
2021-01-19-ний өдрийн 4976-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
41
2/03 
2020-12-18
2021-01-08
 
2021-01-05-ны 4941-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
42
3/04 
2021-01-25
2021-02-19
 
2021-02-10-ны 5044-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
43
3/05 
2021-01-25
2021-02-19
 
2021-02-10-ны 5045-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
01 
2021-03-05
2021-04-02
2021-03-26-ны 5156-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
45
19 
2020-09-23
2020-10-07
 
2020-10-05-ны өдрийн 4885-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 29 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
46
III/01 
2021-05-21
2021-06-25
2021-06-18-ны 5326-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
III/02 
2021-02-24
2021-04-13
2021-04-06-ны 5190-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
48
XI/08 
2019-12-18
2020-03-06
 
2020-03-05-ны 4729. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
49
03/01 
2021-01-29
2021-07-09
2021-07-06-ны 5350-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
50
04/02 
2021-06-05
2021-07-09
 
2021-07-08-ны 5373-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн.