ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
13/01 
2020-08-10
2020-09-23
 
2020-08-25-ны өдрийн 4853-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
11/02 
2020-04-27
2020-09-09
 
2020-09-02-ны 4862-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 26 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
15/02 
2020-09-30
2020-10-29
 
2020-10-28-ны өдрийн 4898-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 31-д нийтлэгдсэн. 
4
3/05 
2021-07-27
2021-08-18
2021-08-17-ны 5432-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
3/02 
2021-07-27
2021-08-27
2021-08-24-ны 5442-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 26 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
2/05 
2020-12-15
2021-03-23
 
2021-03-16-ны 5133-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
7
2/11 
2020-12-15
2021-03-23
 
2021-03-16-ны 5134-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
8
2/10 
2020-12-15
2021-03-23
 
2021-03-16-ны 5135-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
10
13/06 
2019-12-18
2020-01-10
 
2020-01-06-ны 4605. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
11
02/01 
2021-02-25
2021-03-12
 
2021-03-10-ны өдрийн 5112-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
11 
2020-12-17
2021-02-19
2021-02-17-ны 5061-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
16
20 
2021-05-28
2021-07-28
2021-07-22-ны 5391-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
62 
2018-10-31
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4073-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
41 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-16-ны 4161-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
19
12 
2020-12-18
2021-01-08
2021-01-05-ны 4938-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
21
24 
2018-09-13
2019-01-24
  
2019-01-25-ны 4181-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
22
36 
2019-11-15
2020-02-12
 
2020-02-06-ны 4690. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 02 сарын 12-ны өдрийн № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
07/03 
2018-11-15
2018-12-14
 
2018-12-13-ны 4065-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
11/05 
2018-12-19
2019-01-11
 
2019-1-03-ны 4122-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
25
9/02 
2018-11-07
2018-12-03
 
2018-11-29-ний 4039-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
26
10/02 
2018-11-28
2018-12-14
 
2018-12-12-ны 4063-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
03/03 
2021-04-19
2021-05-07
2021-04-29-ний 5227-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
29
3/03 
2021-09-08
0000-00-00
 
2021-09-24-ний өдрийн 5470-д бүртгэсэн. 
30
02 
2021-02-24
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5259-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
32
02 
2021-08-18
0000-00-00
2021-09-22-ны өдрийн 5462-д бүртгэсэн. 
33
01 
2019-12-24
2020-01-10
 
2020-01-06-ны 4606. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1.