ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
02 
2021-06-20
2021-07-02
2021-07-02-ны 5349-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
2
06 
2018-09-26
2020-09-17
 
2020-09-15-ны өдрийн 4868-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 27 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
03 
2021-02-08
2021-04-13
 
2021-04-06-ны 5187-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
17 
2021-04-19
2021-05-26
2021-05-24-ний өдрийн 5266-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
11/03 
2018-09-17
2018-10-12
2018-10-03-ны 3996-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 29-д нийтлэгдсэн. 
9
11/05 
2018-12-13
2019-01-11
  
2019-01-02-ны 4116-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
02/09 
2020-12-18
2021-01-22
2021-01-21-ний өдрийн 4986-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
11
15/05 
2019-12-06
2020-01-23
 
2020-01-31-ний 4682. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
12
07/21 
2018-01-26
2018-02-13
 
2018-02-12-ны 3852-д, ЗХХАЭ-ийн № 6-д нийтлэгдсэн 
14
2/05 
2020-12-17
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4980-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
15
2/06 
2020-12-17
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4981-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
16
24 
2018-12-14
2019-01-01
  
2019-01-16-ны 4158-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019-01-24-ний № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
06 
2020-12-19
2021-02-19
2021-02-16-ны 5056-т бүртэгсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
18
01 
2021-06-17
2021-07-02
2021-07-02-ны 5348-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
20
12/05 
2018-11-07
2018-12-14
 
2018-12-10-ны 4059-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
21
26 
2018-10-09
2019-03-16
  
2019-03-11-ний 4266-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
22
12 
2020-12-18
2021-02-19
 
2021-02-10-ны 5047-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
05 
2018-10-30
2019-01-24
 
2019-01-21-ний 4167-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
11 
2021-05-07
2021-05-26
2021-05-25-ны өдрийн 5269-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
11 
2020-12-18
2021-01-08
2021-01-07-ны 4948-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
29
42 
2018-12-19
2019-02-08
  
2019-02-01-ний 4199-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
30
15 
2021-01-19
2021-02-05
 
2021-02-02-ны 5021-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
15/08 
2019-12-11
2020-03-19
 
2020-03-13-ны 4733. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 8-д нийтлэгдсэн. 
33
02 
2021-01-22
2021-04-02
 
2021-03-26-ны 5157-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
03 
2021-05-25
2021-07-28
2021-07-27-ны 5401-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
35
07 
2021-06-10
2021-07-28
 
2021-07-22-ны өдрийн 5380-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
36
10 
2020-12-12
0000-00-00
 
2021-10-04-ний өдрийн 5482-д бүртгэсэн. 
37
04 
2021-05-25
0000-00-00
2021-10-04-ний өдрийн 5482-д бүртгэсэн. 
40
А/04 
2021-04-12
2021-05-07
2021-04-29-ний 5225-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
41
07 
2020-12-17
2021-07-09
2021-07-06-ны 5353-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
42
2/05 
2020-12-18
2021-03-12
 
2021-03-09-ны 5107-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
43
2/8 
2020-12-18
2021-04-02
2021-03-29-ний 5164-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
02 
2021-01-13
2021-02-05
2021-01-29-ний 5015-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
45
06 
2019-04-02
2019-04-29
 
2019-04-24-ний 4358. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 13. 
46
2021-05-07
2021-07-28
 
2021-07-27-ны өдрийн 5397-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
47
2021-05-07
2021-07-28
 
2021-07-20-ны өдрийн 5381-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
49
03 
2021-04-28
2021-05-14
 
2021-05-10-ны өдрийн 5243-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 16 дугаарт нийтлэгдсэн.