ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
05 
2021-04-28
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5251-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
3/02 
2021-07-09
2021-07-28
 
2021-07-27-ны өдрийн 5398-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
А/76 
2020-05-19
0000-00-00
 
2020-06-11-ний 4811-д бүртгэсэн. 
7
3/06 
2021-05-10
2021-05-26
2021-05-25-ны өдрийн 5270-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
9
03 
2019-10-15
2019-12-20
 
2019-12-16-ны 4552. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
10
04 
2019-08-02
0000-00-00
 
2019-11-21-ний 4529-д бүртгэв. 
16
02 
2021-03-19
2021-04-23
2021-04-23-ны 5224-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
19 
2018-11-20
2019-03-06
 
2019-02-27-ны 4247-т бүртгэв. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
25
12 
2021-05-13
2021-07-09
 
2021-07-08-ны 5369-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
03 
2021-05-24
2021-06-25
 
2021-06-18-ны 5320-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
02 
2021-05-24
2021-06-25
2021-05-24-ний 5322-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
29
07/01 
2018-04-01
2018-04-25
 
2018-04-17-ны 3888-т, ЗХХАЭ-ийн № 14-т нийтлэгдсэн. 
34
18/15 
2018-09-28
2018-10-19
 
2018-10-12 4004 бүртгэсэн, ЗХХАЭ-ийн № 30-д нийтлэгдсэн. 
36
9/04 
2018-03-14
2018-07-16
 
2018-07-05-ны 3954-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн 
38
03 
2021-02-08
2021-03-03
 
2021-03-02-ны өдрийн 5083-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн.