ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
II/04 
2020-12-18
2021-01-15
 
2021-01-11-ний өдрийн 4961-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
2
03/09 
2021-06-03
2021-06-25
 
2021-06-25-ны 5330-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
8/07 
2018-12-24
2019-01-11
  
2019-01-03-ны 4130-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
2/11 
2020-12-16
2021-02-03
2021-01-27-ны 4990-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
2/12 
2020-12-16
2021-02-03
 
2021-01-27-ны 4991-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
02 
2021-01-15
2021-02-10
2021-02-02-ны өдрийн 5027-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
06 
2019-03-28
2019-04-13
 
2019-04-12-ны 4339. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 11. 
11
А/01 
2021-01-14
2021-02-03
 
2021-01-27-ны 4995-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
20 
2021-05-20
2021-07-02
 
2021-07-02-ны 5342-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
13
66 
2018-12-19
2019-03-06
 
2019-02-27-ны 4250-т бүртгэв. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
14
73 
2019-01-30
2019-03-06
 
2019-03-01-ний 4255-т бүртгэв. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
15
74 
2019-01-30
2019-03-06
 
2019-03-01-ний 4256-т бүртгэв. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
16
2020-12-18
2021-02-05
2021-01-29-ний 5020-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
11 
2021-04-26
2021-07-02
2021-07-02-ны 5345-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
18
02 
2018-10-15
2020-01-31
 
2020-01-28-ны 4680. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
19
2/06 
2020-12-18
2021-05-14
2021-05-10-ны өдрийн 5241-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 16 дугаарт нийтлэгдсэн. 
20
3/03 
2021-06-11
2021-07-09
2021-07-06-ны 5351-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
21
3/05 
2021-08-12
0000-00-00
2021-09-30-ны өдрийн 5475-д бүртгэсэн. 
22
2/11 
2020-12-17
2021-02-19
2021-12-17-ны 5063-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
02 
2021-06-25
2021-07-09
 
2021-07-08-ны 5376-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
А/01 
2021-01-14
2021-02-03
  
2021-01-27-ны 4999-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн.