ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
06 
2018-12-10
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4192-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5-т нийтлэгдсэн. 
2
02 
2021-01-13
2021-03-23
2021-03-22-ны 5147-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 11 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
10/06 
2018-12-19
2019-01-24
 
2019-01-21-ний 4166-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
4
03/01 
2021-03-16
2021-04-02
2021-03-29-ний 5165-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
08/04 
2018-06-27
2018-07-27
2018-07-23-ны 3971-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 23-т нийтлэгдсэн. 
6
3/01 
2021-06-25
2021-07-28
 
2021-07-22-ны өдрийн 5390-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
7/14 
2019-12-06
2020-01-23
 
2020-01-22-ны 4657. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн 
10
01 
2021-01-25
2021-04-02
 
2021-03-26-ны 5158-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
А/18 
2021-06-14
2021-07-09
 
2021-07-06-ны 5358-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
03/03 
2020-12-18
2021-01-22
 
2021-01-19-ний өдрийн 4975-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
15
03 
2020-05-19
2020-06-02
 
2020-06-09-ний 4810-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 17-д нийтлэгдсэн. 
17
01 
2021-01-15
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5016-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн.