ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
05 
2021-05-10
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5254-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
05 
2021-05-04
2021-05-26
2021-05-17-ны 5256-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
06 
2021-05-04
2021-05-26
 
2021-05-17-ны 5255-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
04 
2021-06-14
2021-08-07
 
2021-07-30-ны 5409-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн 
5
12 
2020-12-17
2021-06-25
 
2021-06-22-ны 5329-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
19 
2020-06-16
2020-07-29
2020-07-27-ны өдрийн 4837-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
7
13/01 
2020-01-14
2020-01-31
 
2020-01-27-ны 4678. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
8
14/01 
2020-04-20
2020-05-05
 
2020-04-30-ны 4779. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 14-т нийтлэгдсэн. 
9
II/10 
2020-12-18
2021-05-26
2021-05-24-ний өдрийн 5264-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 17 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
14 
2021-07-30
2021-08-07
 
2021-08-06-ны өдрийн 5417-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 24 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
11
03 
2021-05-21
2021-06-15
 
2021-06-07-ны 5288-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
12
3/03 
2021-01-25
2021-02-19
2021-02-16-ны 5055-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
20/04 
2020-06-30
2020-08-18
2020-08-17-ны өдрийн 4852-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 08 сарын 18-ны өдрийн 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
16 
2018-12-12
2019-01-11
 
2019-01-02-ны 4119-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
15
06 
2019-03-29
2019-04-13
 
2019-04-12-ны 4340. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 11. 
16
02 
2021-04-23
2021-05-14
 
2021-05-10-ны өдрийн 5238-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 16 дугаарт нийтлэгдсэн. 
19
2/01 
2021-03-25
2021-04-23
 
2021-04-15-ны 5210-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
21
2/04 
2020-12-15
2021-01-22
 
2021-01-21-ний өдрийн 4987-д бүртгэсэн ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 3-т нийтлэгдсэн. 
23
16/01 
2020-07-01
2020-07-29
 
2020-07-20-ны 4833. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
08/15 
2018-12-13
2019-01-11
  
2019-01-03-ны 4129-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
02/08 
2020-12-15
2021-02-03
2021-01-27-ны 4994-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
53 
2018-11-19
2019-01-02
 
2018-12-18-ны өдрийн 4074-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
02 
2021-08-16
2021-09-08
2021-09-02-ны 5449-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 27 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
05 
2018-12-13
2019-01-02
 
2018-12-27-ны 4099-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
29
04/01 
2021-04-06
2021-05-07
 
2021-04-29-ний 5228-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 15 дугаарт нийтлэгдсэн. 
30
15/04 
2019-03-26
2019-04-26
 
2019-04-19-ний 4351. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 12. 
31
02/09 
2020-12-11
2020-12-31
 
2020-12-31-ний 4934-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 37-д нийтлэгдсэн. 
32
14/01 
2019-01-29
2019-02-22
 
2019-02-15-ны 4230-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
33
05/01 
2021-07-05
2021-07-28
2021-07-27-ны 5399-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
34
11/02 
2019-03-04
2019-03-27
  
2019-03-21-ний 4276-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
35
54 
2019-12-02
2019-12-20
  
2019-12-25-ны 4575. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
36
04/06 
2021-05-06
2021-06-04
 
2021-05-31-ний 5280-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 18 дугаарт нийтлэгдсэн. 
37
03/01 
2021-03-24
2021-04-13
 
2021-04-13-ны 5201-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
05/01 
2021-05-28
2021-06-25
 
2021-06-18-ны 5316-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
40
09/03 
2018-11-16
2019-01-02
 
2018-12-20-ны 4082-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
41
08/06 
2018-12-20
2019-01-24
 
2019-01-07-ны 4139-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
42
02 
2018-06-28
2018-07-16
 
2018-07-16-ны 3961-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн 
43
9/05 
2018-11-16
2018-12-14
 
2018-12-10-ны 4058-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
44
8/3/1 
2021-06-21
2021-07-02
 
2021-07-02-ны 5347-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 21 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
48
А/03 
2021-01-14
2021-02-05
 
2021-01-29-ний 5005-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 6 дугаарт нийтлэгдсэн. 
49
02 
2021-06-19
2021-07-09
 
2021-07-08-ны 5375-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
50
23 
2018-11-30
2019-02-22
 
2019-02-18-ны 4233-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн.