ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
12 
2021-05-18
2021-06-15
 
2021-06-08-ны 5292-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
2
06 
2021-06-15
2021-07-09
 
2021-07-06-ны 5357-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
3
04 
2021-04-08
2021-04-23
 
2021-04-22-ны 5221-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
2021-01-29
2021-06-25
 
2021-06-18-ны 5315-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
05 
2021-01-29
2021-04-13
 
2021-04-13-ны 5197-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 13 дугаарт нийтлэгдсэн. 
6
23 
2019-12-18
2020-01-10
 
2020-01-08-ны 4613. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
7
29 
2019-12-20
2020-09-17
 
2020-09-15-ны өдрийн 4869-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 27 дугаарт нийтлэгдсэн. 
8
06 
2018-11-06
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4076-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
9
01 
2021-06-28
2021-07-28
2021-07-22-ны өдрийн 5396-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
10
12 
2020-12-19
2021-01-08
2021-01-07-ны 4946-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 1-т нийтлэгдсэн. 
12
62 
2020-12-18
2021-02-19
2021-02-16-ны 5058-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
03 
2020-01-06
2020-01-23
 
2020-01-20-ны 4645. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
14
11 
2018-12-16
2019-02-22
 
2019-02-11-ний өдрийн 4224-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
15
08 
2020-12-18
2021-03-03
 
2021-03-02-ны өдрийн 5086-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 9 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
16
2/07 
2020-12-20
2021-06-15
 
2021-06-14-ний 5309-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 19 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
17
6/07 
2018-12-20
2019-02-22
 
2019-02-11-ний 4223-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
20
5/15 
2019-12-09
2020-01-23
 
2020-01-22-ны 4658. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн 
21
62 
2018-12-19
2019-03-06
 
2019-02-27-ны 4246-т бүртгэв. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
22
12 
2020-12-17
2021-02-10
  
2021-02-05-ны өдрийн 5031-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
07 
2021-05-06
2021-06-04
2021-06-04-ний 5284-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 18 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
5/02 
2021-05-10
2021-06-25
2021-06-18-ны 5321-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 20 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
19 
2020-12-08
2021-07-28
 
2021-07-27-ны өдрийн 5402-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
04 
2021-01-29
2021-04-02
 
2021-03-31-ний 5168-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
03 
2019-04-25
2019-06-21
 
2019-06-17-ны 4399. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 20. 
30
06 
2020-12-18
2021-04-23
 
2021-04-20-ны 5213-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
31
10 
2020-12-18
2021-04-23
 
2021-04-20-ны 5215-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 14 дугаарт нийтлэгдсэн. 
32
02 
2020-12-18
2021-01-15
2021-01-14-ний өдрийн 4968-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
33
01 
2021-02-08
2021-03-12
 
2021-03-04-ний өдрийн 5094-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 10 дугаарт нийтлэгдсэн. 
35
04 
2019-04-23
2019-05-17
 
2019-05-09-ний 4373. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 15.